for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  other  /  theme

Syntéza a indukcia najvyššieho neJa

entries
1
shows
110
uniques
27
theme was created 21.7.2023 11:54 by dusan_fajnor.personal
1
21.07.2023, 11:54
Syntéza a indukcia najvyššieho neJa

Dosť často dostávam otázky, kto je ten čo práve rozmýšľa?, alebo kto je ten, čo práve rozpráva?, a pod. Dosť často som sa tak ukotvoval duševnom jemnohmotnom, krehkom, energetickom tele, centre, čo bolo nesprávne. Správne je seba chápať ako splynutie všetkých jemnohmotných krehkých energetických tiel, centier v jedno neTelo, v jedno centrum. Tak si to podme rozanalyzovať a zosyntezovať.

Skratky:

SJhKEnT - splynuté všetky jemnohmotné krehké, energetické telá, centrá v jedno neTelo, v jedno centrum
Nirvána - splynutý nirvanický princíp JhKET
Pravá podstata, prirodzenosť neJa - nekonečné Bytie, absolútné Bytie
nePrejavené Bytostné neJa - kozmická nadVedomá myseľ, kolektívná nadVedomá myseľ

JhKET - jemnohmotné, krehké energetické telo

Duchovno smerom nahor - bezpohlavný duchovný princíp JhKET, ženský vesmírný princíp JhKET
Pravá podstata, prirodzenosť neJa2 - neBytie, Bytie
nePrejavené Bytostné neJa2 - vedomá tvorivá myseľ, predvedomá myseľ

Duševno smerom nadol - ženský duševný princíp JhKET, mužský astrálný princíp JhKET, ženský éterický princíp JhKET
Falošná podstata, prirodzenosť ja - alterEgo, superEgo, eGo, ID
Prejavené bytostné ja - podVedomá myseľ, individuálne nevVedomá myseľ, kolektívne neVedomá myseľ, kozmická neVedomá myseľ

Syntéza a indukcia / Zmysly a vnemy

Kto je ten, čo:

Ne/rozmýšľa, ne/premýšľa, ne/uvažuje, ne/zvažuje, ne/rozjíma? Ne/myslí, ne/uvedomuje? Ne/sníva, ne/fantazíruje, nie/hrá rolu, ne/dramatizuje, ne/predstavuje, ne/manifestuje, ne/vizualizuje Ne/spomína, ne/plánuje, ne/predvída? Ne/medituje, ne/kontempluje, ne/modlí sa? Ne/počúva, ne/načúva, ne/naslúcha? Ne/pozoruje, ne/pozerá, ne/vidí? Ne/vonia? Ne/ochutnáva, ne/hovorí, ne/reční, ne/rozpráva, ne/diskutuje, nie/je ticho, nie/je po tichu? Ne/cíti, ne/pociťuje, ne/prežíva? - SJhKEnT, Nirvána, Pravá podstata, prirodzenosť neJa, nePrejavené Bytostné neJa

Syntéza a indukcia / Postoje a pozície

Kto je ten, čo:

Ne/sedí? Ne/leží? Ne/stojí? Ne/hýbe sa? Ne/chodí, ne/kráča, ne/ide? Ne/beží, ne/uteká? Ne/jazdí? Ne/pláva? Ne/lieta? Ne/vykonáva nejakú potrebu, činnosť, skutok? Ne/prejavuje sa? Ne/reaguje? Ne/ignoruje? - SJhKEnT, Nirvána, Pravá podstata, prirodzenosť neJa, nePrejavené Bytostné neJa

Analýza a dedukcia / Zmysly a vnemy / vedomá neMyseľ

Kto je ten, čo:

Nerozmýšľa, nepremýšľa, neuvažuje, nezvažuje, nerozjíma? Nemyslí, uvedomuje? Nesníva, nefantazíruje, nehrá rolu, nedramatizuje, nepredstavuje, nemanifestuje, nevizualizuje? Nespomína, neplánuje, nepredvída? Medituje, ne/kontempluje, ne/modlí sa? Počúva, načúva, naslúcha? Pozoruje, pozerá, vidí? Vonia? Ochutnáva, nehovorí, nereční, nerozpráva, nediskutuje, je ticho, je po tichu? Necíti, nepociťuje, neprežíva? - JhKET, Duchovno, Pravá podstata, prirodzenosť neJa2, nePrejavené Bytostné neJa

Analýza a dedukcia / Postoje a pozície / vedomá neMyseľ

Kto je ten, čo:

Nesedí? Neleží? Nestojí? Nehýbe sa? Nechodí, nekráča, neide? Nebeží, neuteká? Nejazdí? Nepláva? Nelieta? Nevykonáva nejakú potrebu, činnosť, skutok? Neprejavuje sa? Nereaguje? Ignoruje? - JhKET, Duchovno, Pravá podstata, prirodzenosť neJa2, nePrejavené Bytostné neJa2

Analýza a dedukcia / Zmysly a vnemy / neVedomá myseľ

Kto je ten, čo:

Rozmýšľa, premýšľa, uvažuje, zvažuje, rozjíma? Myslí, neuvedomuje? Sníva, fantazíruje, predstavuje, hrá rolu, dramatizuje, manifestuje, vizualizuje? Spomína, plánuje, predvída? Nemedituje, kontempluje, modlí sa? Nepočúva, nenačúva, nenaslúcha? Nepozoruje, nepozerá, nevidí? Nevonia? Neochutnáva, hovorí, reční, rozpráva, diskutuje, nie je ticho, nie je po tichu? Cíti, pociťuje, prežíva? - JhKET, Duševno, Falošná podstata, prirodzenosť ja, Prejavené bytostné ja

Analýza a dedukcia / Postoje a pozície / neVedomá myseľ

Kto je ten, čo:

Sedí? Leží? Stojí? Hýbe sa? Chodí, kráča, ide? Beží, uteká? Jazdí? Pláva? Lieta? Vykonáva nejakú potrebu, činnosť, skutok? Prejavuje sa? Reaguje? Neignoruje? - JhKET, Duševno, Falošná podstata, prirodzenosť ja, Prejavené bytostné ja

link
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 58 736 B generated in : 0.265 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 069 709 x unique displays : 2 568 733 x ip address : 44.211.26.178

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist