for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

Prečo Židia neprijali Ježiša za Mesiáša

entries
47
shows
2 517
uniques
263
theme was created 1.2.2022 23:40 by tomas12345
1
01.02.2022, 23:40
link

Prečo Židia neprijali Ježiša za Mesiáša a dodnes sa od neho dištancujú ?
__________________________________

1 : Mesiáš privedie Izraelitov k zachovávaniu Zákona

Boh jasne učil, že 5 kníh Mojžišových (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuterónium) je pre Izraelčanov, ako i cudzincov Nm 15:16 večne platný Zákon Dt 29:29; Dt 11:1 ku ktorému nie je možné nič pridať, ani z neho nič odobrať Dt 13:1;Dt 18:5;Dt 11:8, Ježiš však zrušil jedenie nečistých jedál Mk 7:19; Sk 11:9; zakázal priepustný list Mt 19:7; zmenil slávenie soboty na nedeľu Sk 20:7; zrušil prinášanie krvavých obiet Heb 9:12, zaviedol nové učenie v podobe jedenia eucharistie Mt 26:28. krstu na odpustenie hriechov Sk 2:38 atd.... Rušením a pridávaním nových Zákonov porušoval nariadenie Tóry a tým sa hneď identifikoval ako falošný prorok.

Kniha Numeri 15:16

"Ten istý zákon a to isté právo je platné pre vás aj pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava."

Kniha Deuteronómium 29:29

"Čo je tajné, to patrí Pánovi, nášmu Bohu; čo je zjavné, to je pre nás a našich synov až naveky: aby sme plnili tento zákon až do ostatného slova."

Kniha Deuteronómium 11:1

"Miluj teda Pána, svojho Boha, a zachovávaj jeho pravidlá, zákony, nariadenia a príkazy v každý čas!"

Kniha Deuteronómium 13:1


"Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš."

Kniha Levitikus 18:5

"Preto zachovávajte moje ustanovenia a moje príkazy! Kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Ja som Pán!"

Kniha Deuteronómium 11:8

"máte zachovávať všetky príkazy, ktoré vám ja dnes nariaďujem, aby ste boli silní, aby ste vtiahli a zaujali krajinu, do ktorej chcete vojsť, aby ste ju vlastnili"

________________________________

2 : Nesplnené proroctvá
link

Mesiáš má podľa proroctiev

1 : postaviť Boží chrám Ez 37:26; Ez 37:28 v čase kedy budú Izraeliti zhromaždení vo svojej krajine Ez 37:25

Komentár : Toto Ježiš nesplnil. Ježiš žiaden chrám nepostavil. Ak by aj malo platiť že chrám = Ježišove telo, ako tvrdia kresťania, stále by platilo, že Ježiš postavil svoj chrám v 1 storočí v čase kedy boli Izraeliti roztrúsení po celom svete, takže nesplnil proroctvo, ktoré hovorí o tom, že Mesiáš postaví chrám v čase kedy budú Izraeliti ako celok zhromaždení vo svojej krajine.

_____________________________

2 : Izraeliti uveria v Mesiáša Ez 37:24

Komentár : Toto Ježiš nesplnil. Izraeliti Ježiša za Mesiáša nikdy neprijali a dodnes sa od neho dištancujú.

_____________________________

3 : Mesiáš zostane navždy na Zemi na Dávidovom tróne Ez 37:25

Komentár : Toto Ježiš nesplnil. Po krátkej evanjelizácii na Zemi odišiel do "neba".

_____________________________

4 : Mesiáš bude na Zemi navždy vládnuť na Dávidovom tróne Ez 37:25

Komentár : Toto Ježiš nesplnil. Keď ľudia chceli z Ježiša spraviť svojho pozemského kráľa a posadiť na Dávidov trón Ježiš to odmietol Jn 6:15

____________________________

Kniha proroka Ezechiela 37: 24-27

"24 Môj sluha Dávid bude nad nimi kráľom a všetci budú mať jedného pastiera; budú kráčať podľa mojich výrokov, budú zachovávať moje nariadenia a budú ich prevádzať. 25 Budú bývať v krajine, ktorú som dal ich sluhovi Jakubovi, v ktorej bývali vaši otcovia. V nej budú bývať oni, ich deti a ich detné deti naveky a môj sluha Dávid im bude kniežaťom naveky. 26 Potom s nimi uzavriem zmluvu pokoja; bude to s nimi zmluva večná, dám sa im rozmnožiť a svoju svätyňu umiestnim uprostred nich. 27 Môj príbytok bude nad nimi a budem ich Bohom, oni však budú mojím ľudom. 28 Vtedy budú vedieť národy, že ja som Pán, ktorý posväcuje Izrael, keď bude moja svätyňa uprostred nich naveky."

_______________________________

5 : Mesiáš uvedie celosvetový mier Iz 11: 6-9

Komentár : Toto Ježiš nesplnil

_______________________________

6 : Mesiáš privedie všetky národy ako celok k viere Izraelského Boha Iz 11:10

Komentár : Toto Ježiš nesplnil

______________________________

7 : Mesiáš spôsobí, že nepriatelia Izraela budú zničený Iz 11:13

Komentár : Toto Ježiš nesplnil

_______________________________

8 : Mesiáš zhromaždí roztrúsených Izraelčanov do Izraelu Iz 11:12

Komentár : Toto Ježiš nesplnil

Kniha proroka Izaiáša 11: 1-14

"Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. 2 A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti; 3 a naplní ho bázeň pred Pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ani podľa počutia karhať, 4 ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí zlosyna. 5 Pravda bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho drieku. 6 Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom; i teliatko a lev a kŕmny vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať. 7 Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu. 8 Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne rukou odkojenča. 9 Nebudú zle robiť a nebudú škodiť na celom mojom svätom vrchu; lebo zem bude plná poznania Pána, ako vody pokrývajú more. 10 V ten deň bude koreň Jesseho stáť ako zástava národov, budú ho vyhľadávať kmene a jeho príbytok bude slávny. 11 V ten deň Pán zase zdvihne ruku, aby získal zvyšok ľudu, ušetrený Asýrskom, Egyptom, Patrosom, Kušom, Elamom, Sineárom, Ematom a ostrovmi mora. 12 Zdvihne zástavu k národom, zhromaždí vysťahovalcov Izraela a Júdových roztratených pozbiera zo štyroch strán sveta. 13 Zmizne žiarlivosť Efraima a nepriatelia Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude utláčať Efraima. 14"

_________________________________

9 : Mesiáš má prisť v čase kedy bude panovať Júdsky kráľ Gn 49:10

Kniha Genezis 49:10

"10Žezlo sa neodkloní od Júdu ani panovníkova palica z pomedzi jeho nôh, kým nepríde ten, komu patrí, a bude mu patriť poslušnosť národov."

Komentár : Verš hovorí o tom, že Júdski králi budú panovať až do času kým nepríde Mesiáš, inak povedané, keď príde Mesiáš, Júdske panovanie po sebe nasledujúcich kráľov skončí. Toto Ježiš nesplnil. V čase kedy prišiel na Zem už Júdski králi nepanovali. Posledným Júdskym kráľom bol kráľ Sedekiáš v rokoch 597- 587 pred n.l

_________________________________

10 : O Mesiášovi bude známe, že sa narodil v Betleheme Mich 5:2

Komentár : O Ježišovi nikto nevedel (azda s výnimkou evanjelistu Matúša), že sa narodil v Betleheme. Namiesto toho si ľudia mysleli, že pochádza z Galiley Jn 7:42, konkrétne z Nazaretu Jn 1:45-46, ktorý sa nachádza v kraji Galilea. Ježiš bol ľuďmi vždy označovaný ako ten čo pochádza z Nazareta Mt 21:11;Mt 26:71;Mk 14:67;Lk 18:37, a nikdy nie ako ten čo pochádza z Betlehemu.

Kniha proroka Micheáša 5:2

2 "Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si malý medzi judskými rodmi, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom nad Izraelom, ktorého pôvod je odpradávna, od pradávna."

Evanjelium podľa Jána 7:42

"40 Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ 41 Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! 42 A nehovorí Písmo: »Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid«?!“ 43 A tak nastala preňho v zástupe roztržka."

Evanjelium podľa Jána 1: 45-46

"Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!"

__________________________________

Argumenty kresťanov :

Ježiš splní tieto proroctvá pri svojom druhom príchode na konci sveta

Riešenie : V proroctvách Starého Zákona sa nijako nenasvedčuje, žeby Mesiáš mal pri svojom pobyte na Zemi vyplniť len časť proroctiev a ďalšie proroctvá vyplniť až o tisícky rokov neskôr. Navyše takýmto štýlom by sa nikdy nedalo rozoznať kto je pravým Mesiášom a kto falošným. V takomto prípade by sa mohlo nájsť viacero ľudí, ktorí by splnili zopár Mesiášských proroctiev, ale ostatné by už nesplnili a na tie, ktoré by nesplnili by sa začali vyhovárať "splníme ich dakedy neskôr, o tisícky rokov"...... Kto z nich by potom bol Mesiášom ? Aj počas histórie sa našlo veľa ľudí, ktorí viac menej spĺňali Mesiášske predpoklady, no nikto ich nesplnil ani zďaleka všetky, takže preto pochopiteľne nikto z nich nemohol byť vyhlásený za Mesiáša... podobne tomu musí byť preto aj v prípade Ježiša !

___________________________________

3 : Potomok Dávida
link

Z otcovej strany musí Mesiáš pochádzať od kráľa Dávida pozri Gen 49:10, I 11:1, Jer 23:5, 33:17, Ezechiel 34:23-24. Ježiš však bol potomok prekliateho Jechoniáša, ktorému sa nikomu z jeho potomkov nepodarí sedieť na Dávidovom trone Jer 22: 28-30

Evanjelium podľa Lukáša 3: 23-38

"23 Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho, 24 on Matata, on Léviho, on Melchiho, on Janneho, on Jozefa, 25 on Matatiáša, on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho, 26 on Maatu, on Matatiáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu, 27 on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Salatiela, on Nériho, 28 on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Elmadama, on Era, 29 on Jezusa, on Eliezera, on Jorima, on Matata, on Léviho, 30 on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima, 31 on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida, 32 on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona, 33 on Aminadaba, on Admina, on Arniho, on Ezroma, on Faresa, on Júdu, 34 on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora, 35 on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu, 36 on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha, 37 on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Maleleela, on Kainana, 38 on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha."

Evanjelium podľa Matúša 1: 1-15

"1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. 2 Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, 3 Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. 4 Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona. 5 Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho 6 a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. 7 Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, 8 Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. 9 Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. 10 Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, 11 Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, 13 Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. 14 Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. 15 Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. 16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus."

Matúš 1:12 uvádza v Ježišovom rodokmeni Jechoniáša, ktorému sa na základe Božieho sľubu nikomu z jeho potomkov nepodarí posadiť na Dávidov tron Jer 22: 28-30

Cez Matúšov rodokmeň to teda nepôjde, ale možno by to išlo cez Lukášov rodokmeň v ktorom sa Jechoniáš nenachádza. V ňom sa však nenachádza Šalamún. Podľa biblie musí byť Mesiáš potomok Dávida cez Dávidovho syna Šalamúna II Sam 7:14, I Kron 17:11-14, 22.9-10, 28:4-6. Tretia kapitola Lukáša nie je v tomto prípade relevantná, popisuje totiž líniu Dávidovho syna Natana a nie Šalamúna Lukáš 3:31. Ježiš teda pokrvnú líniu až k Dávidovi nespĺňa, takže nemôže byť ani Mesiášom.

Kniha proroka Jeremiáša 22: 28-30

"28 Či je nádobou bezcennou, odhodenou tento muž, Jechoniáš? Či je nádobou, ktorú nik nechce? Prečo sú odvrhnutí, on a jeho semä, a zahodení do krajiny, ktorú nepoznajú? 29 Zem, zem, zem, počuj slovo Pánovo: 30 Toto hovorí Pán: „Zapíšte tohto muža: Bezdetný, človek, ktorý nemal zdaru vo svojich dňoch, lebo z jeho potomstva sa nepodarí nikomu sedieť na Dávidovom tróne a znovu panovať v Júdsku."
none
2

1. tomas12345 01.02.2022, 23:40

https://image.smedata.sk/image/w970-h0-c705512/84af6617-6962-48e2-af5d-73797ebda4b9.jpg Prečo Židia neprijali Ježiša za Mesiáša a dodnes sa od neho dištancujú ? __________________________________ 1 : Mesiáš privedie Izraelitov k zachovávaniu Zákona Boh jasne učil, že 5 kníh Mojžišových (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuterónium) je pre Izraelčanov, ako i cudzincov Nm 15:16 večne platný Zákon Dt 29:29; Dt 11:1 ku ktorému nie je možné nič pridať, ani z neho nič odobrať Dt 13:1;Dt 18:5;Dt ...

02.02.2022, 00:12
wtf, preco riesis rozpravkovu knihu ?
alebo ti chyba foton, aby si mohol vyplakavat aby mu dal BAN ked ti znova nalozi (?)
consents: era
none
4

2. Scarlette 02.02.2022, 00:12

wtf, preco riesis rozpravkovu knihu ?
alebo ti chyba foton, aby si mohol vyplakavat aby mu dal BAN ked ti znova nalozi (?)

02.02.2022, 02:00
Ako by mu naložil, keď ani ty mu nevieš naložiť?
consents: tomas12345
none
9

4. Lemmy 02.02.2022, 02:00

Ako by mu naložil, keď ani ty mu nevieš naložiť?

02.02.2022, 09:40
Ona to naloženie myslí asi tak že mi dal BAN a urážky ked som ho/ich usvedčil z jeho/ich bludov.
none
11

9. tomas12345 02.02.2022, 09:40

Ona to naloženie myslí asi tak že mi dal BAN a urážky ked som ho/ich usvedčil z jeho/ich bludov.

02.02.2022, 10:16
Nie, myslí ho tak, že si tu po diskusii s ním vyplakával, aby ho EnaX zabanoval.
consents: Scarlette
none
14

11. era 02.02.2022, 10:16

Nie, myslí ho tak, že si tu po diskusii s ním vyplakával, aby ho EnaX zabanoval.

02.02.2022, 10:51
11. era , ja neviem ci on ma problemy s chapanim jednoduchych textov
none
16

14. Scarlette 02.02.2022, 10:51

11. era , ja neviem ci on ma problemy s chapanim jednoduchych textov

02.02.2022, 11:27
Ty máš očividne problém s chápaním aj elementárnej logiky. Nečudo že ťa nikto nemože vystát, a nadávaju ti do ku****

none
22

16. tomas12345 02.02.2022, 11:27

Ty máš očividne problém s chápaním aj elementárnej logiky. Nečudo že ťa nikto nemože vystát, a nadávaju ti do ku****

02.02.2022, 11:46
12345, namiesto skriekania po forach .. sa nauc vyjadrovat, douc sa gramatiku , dovzdelaj sa .
none
23

22. Scarlette 02.02.2022, 11:46

12345, namiesto skriekania po forach .. sa nauc vyjadrovat, douc sa gramatiku , dovzdelaj sa .

02.02.2022, 11:47
Argumenty som dostala, viem bolí to, sorry že som zrúcal tvoju viera v Izraelského Boha, taká je realita, zmier sa s tým moja
none
27

23. tomas12345 02.02.2022, 11:47

Argumenty som dostala, viem bolí to, sorry že som zrúcal tvoju viera v Izraelského Boha, taká je realita, zmier sa s tým moja

02.02.2022, 11:54
23. moja , zmierim sa s tym az ked ti dorastu plutvy . ty nasa morska panna
none
29

27. Scarlette 02.02.2022, 11:54

23. moja , zmierim sa s tym az ked ti dorastu plutvy . ty nasa morska panna

02.02.2022, 11:59
V morskú pannu neveríš, ale v Ježiška ako pánbožka už áno ? Ved dakedy si bola normálna, čo sa s tebou porobilo ?
none
43

29. tomas12345 02.02.2022, 11:59

V morskú pannu neveríš, ale v Ježiška ako pánbožka už áno ? Ved dakedy si bola normálna, čo sa s tebou porobilo ?

02.02.2022, 13:01
ako dlho sa uz citis ako morska panna ?
none
44

43. Scarlette 02.02.2022, 13:01

ako dlho sa uz citis ako morska panna ?

02.02.2022, 13:07
Odpovedaj na otázku, a potom ti odpoviem na morské panny
none
46

44. tomas12345 02.02.2022, 13:07

Odpovedaj na otázku, a potom ti odpoviem na morské panny

02.02.2022, 13:10
netreba odpovedat , ivka je morska panna a ivka je tvoj nick
none
19

14. Scarlette 02.02.2022, 10:51

11. era , ja neviem ci on ma problemy s chapanim jednoduchych textov

02.02.2022, 11:40
14. Nemá, ale jeho prioritou je jeho vlastné ego, nie chápanie druhých
consents: Scarlette
none
15

11. era 02.02.2022, 10:16

Nie, myslí ho tak, že si tu po diskusii s ním vyplakával, aby ho EnaX zabanoval.

02.02.2022, 11:26
Tak ked písal odveci a spamoval, načo tu mať takého spamera, ktorý ešte k tomu znižuje návštevnosť ?
none
13

4. Lemmy 02.02.2022, 02:00

Ako by mu naložil, keď ani ty mu nevieš naložiť?

02.02.2022, 10:50
4. lemmy, opytaj sa ho ako mu nalozil . kludne aj na slovakfore alebo df mas priestor
none
17

13. Scarlette 02.02.2022, 10:50

4. lemmy, opytaj sa ho ako mu nalozil . kludne aj na slovakfore alebo df mas priestor

02.02.2022, 11:28
Tak že mi dal BAN, je to strachoput, ked dostal poriadne nakladačku tak zo zúrivosti BANuje hlava nehlava, škoda len že NEZABANOVAL aj sám seba :D
none
35

17. tomas12345 02.02.2022, 11:28

Tak že mi dal BAN, je to strachoput, ked dostal poriadne nakladačku tak zo zúrivosti BANuje hlava nehlava, škoda len že NEZABANOVAL aj sám seba :D

02.02.2022, 12:37
Takže ti dal BAN.
Tomáško, keby si mal tú možnosť, tak mu ty dáš tak isto BAN.
Ibaže také možnosti nemáš.
Preto tá požiadavka na Ima.
consents: tomas12345
5

2. Scarlette 02.02.2022, 00:12

wtf, preco riesis rozpravkovu knihu ?
alebo ti chyba foton, aby si mohol vyplakavat aby mu dal BAN ked ti znova nalozi (?)

02.02.2022, 08:58
A navyše rozpitváva rozprávkovú knihu materialisticky, hoci rozprávky sú o čaroch a zázrakoch.
none
7

2. Scarlette 02.02.2022, 00:12

wtf, preco riesis rozpravkovu knihu ?
alebo ti chyba foton, aby si mohol vyplakavat aby mu dal BAN ked ti znova nalozi (?)

02.02.2022, 09:37
"wtf, preco riesis rozpravkovu knihu ?"

Takže priznávaš že ide o rozprávkovu knihu ?


A skor by som uvítal nejaké argumenty k téme, ale vidím že žiadne nemáš, nuž škoda
none
10

7. tomas12345 02.02.2022, 09:37

"wtf, preco riesis rozpravkovu knihu ?"

Takže priznávaš že ide o rozprávkovu knihu ?


A skor by som uvítal nejaké argumenty k téme, ale vidím že žiadne nemáš, nuž škoda

02.02.2022, 10:10
Načo robiž zbytočnú prácu?
consents: Scarlette
none
12

7. tomas12345 02.02.2022, 09:37

"wtf, preco riesis rozpravkovu knihu ?"

Takže priznávaš že ide o rozprávkovu knihu ?


A skor by som uvítal nejaké argumenty k téme, ale vidím že žiadne nemáš, nuž škoda

02.02.2022, 10:49
7. nie, to ty vypisujes ze sa jedna o rozpravkovu knihu . a potom tu pre teba rozpravkovu knihu ides riesit
none
18

12. Scarlette 02.02.2022, 10:49

7. nie, to ty vypisujes ze sa jedna o rozpravkovu knihu . a potom tu pre teba rozpravkovu knihu ides riesit

02.02.2022, 11:29
Tak isto ako Foton považuje evolúciu za "rozprávku" a predsa ju na svojej stránke rieši

O tom si nevedela ?
none
20

18. tomas12345 02.02.2022, 11:29

Tak isto ako Foton považuje evolúciu za "rozprávku" a predsa ju na svojej stránke rieši

O tom si nevedela ?

02.02.2022, 11:44
18. tvoj chaby mozocek zas nechape rozdiel medzi argumentaciou dokazov proti ET , a riesenim rozpravkovej knihy .
none
21

20. Scarlette 02.02.2022, 11:44

18. tvoj chaby mozocek zas nechape rozdiel medzi argumentaciou dokazov proti ET , a riesenim rozpravkovej knihy .

02.02.2022, 11:45
Ved sama nevieš ani čo si napísala... "dokazov" Bože ty si fakt sto rokov v predpotopnej dobe, to v ktorej pomocnej škole ťa učili o stvorení Pánbožkom ?
none
24

21. tomas12345 02.02.2022, 11:45

Ved sama nevieš ani čo si napísala... "dokazov" Bože ty si fakt sto rokov v predpotopnej dobe, to v ktorej pomocnej škole ťa učili o stvorení Pánbožkom ?

02.02.2022, 11:48
21. ja viem co som napisala, ale to trololo na nizkom evolucnom stupni ako ty nema mentalnu kapacitu pochopit
none
25

24. Scarlette 02.02.2022, 11:48

21. ja viem co som napisala, ale to trololo na nizkom evolucnom stupni ako ty nema mentalnu kapacitu pochopit

02.02.2022, 11:49
Evolučnom stupni ? Už zrazu neveríš v stvorenie Ježiškom ? Robíš pokroky
consents: djjaro
none
26

25. tomas12345 02.02.2022, 11:49

Evolučnom stupni ? Už zrazu neveríš v stvorenie Ježiškom ? Robíš pokroky

02.02.2022, 11:52
ty si tak vybrakovany ze ti ani nedopina pointa
none
3

1. tomas12345 01.02.2022, 23:40

https://image.smedata.sk/image/w970-h0-c705512/84af6617-6962-48e2-af5d-73797ebda4b9.jpg Prečo Židia neprijali Ježiša za Mesiáša a dodnes sa od neho dištancujú ? __________________________________ 1 : Mesiáš privedie Izraelitov k zachovávaniu Zákona Boh jasne učil, že 5 kníh Mojžišových (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuterónium) je pre Izraelčanov, ako i cudzincov Nm 15:16 večne platný Zákon Dt 29:29; Dt 11:1 ku ktorému nie je možné nič pridať, ani z neho nič odobrať Dt 13:1;Dt 18:5;Dt ...

02.02.2022, 00:15
veru, miesto týchto zbytočností

link
none
6

1. tomas12345 01.02.2022, 23:40

https://image.smedata.sk/image/w970-h0-c705512/84af6617-6962-48e2-af5d-73797ebda4b9.jpg Prečo Židia neprijali Ježiša za Mesiáša a dodnes sa od neho dištancujú ? __________________________________ 1 : Mesiáš privedie Izraelitov k zachovávaniu Zákona Boh jasne učil, že 5 kníh Mojžišových (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuterónium) je pre Izraelčanov, ako i cudzincov Nm 15:16 večne platný Zákon Dt 29:29; Dt 11:1 ku ktorému nie je možné nič pridať, ani z neho nič odobrať Dt 13:1;Dt 18:5;Dt ...

02.02.2022, 09:00
Tomáško a záver?
Čakal som, že napíše, že ho neprijali preto, lebo je to podvodník a Jahve im ho ako Mesiáša nezjavil?
8

6. peter67 02.02.2022, 09:00

Tomáško a záver?
Čakal som, že napíše, že ho neprijali preto, lebo je to podvodník a Jahve im ho ako Mesiáša nezjavil?

02.02.2022, 09:39
Záver je popísaný vo všetkých 3 bodoch. Ked si si prečítal celý článok nie je ťažké z toho už vyvodiť záver a teda :

Ježiša neprijali preto lebo :

1 : Rušil Zákony Tory, ktoré sú večne platné pravidlá a pridával nové Zákony
2 : nesplnal viaceré Mesiašské proroctvá
3 : Nesplnal svoj rodokmen k Dávidovi cez Syna Salamúna
none
28

8. tomas12345 02.02.2022, 09:39

Záver je popísaný vo všetkých 3 bodoch. Ked si si prečítal celý článok nie je ťažké z toho už vyvodiť záver a teda :

Ježiša neprijali preto lebo :

1 : Rušil Zákony Tory, ktoré sú večne platné pravidlá a pridával nové Zákony
2 : nesplnal viaceré Mesiašské proroctvá
3 : Nesplnal svoj rodokmen k Dávidovi cez Syna Salamúna

02.02.2022, 11:55
Ako mohol spĺňať nejaký rodokmeň keď jeho tatko bol Duch Svätý?
consents: era
30

28. peter67 02.02.2022, 11:55

Ako mohol spĺňať nejaký rodokmeň keď jeho tatko bol Duch Svätý?

02.02.2022, 12:01
Zevraj Jozef si ho adoptoval, a adopciou získal Jozefov rodokmen.... iní zase tvrdia, že získal rodokmen skrze Máriu
none
31

30. tomas12345 02.02.2022, 12:01

Zevraj Jozef si ho adoptoval, a adopciou získal Jozefov rodokmen.... iní zase tvrdia, že získal rodokmen skrze Máriu

02.02.2022, 12:02
Cize podla teba je ?
none
32

31. djjaro 02.02.2022, 12:02

Cize podla teba je ?

02.02.2022, 12:17
Nie je
none
33

32. tomas12345 02.02.2022, 12:17

Nie je

02.02.2022, 12:23
A kto je ?
none
34

33. djjaro 02.02.2022, 12:23

A kto je ?

02.02.2022, 12:36
Falošný prorok, obyčajný omylny človek
none
36

34. tomas12345 02.02.2022, 12:36

Falošný prorok, obyčajný omylny človek

02.02.2022, 12:39
Nedávno na katolikwebnode písali, že každý za takýto výrok (34) končí v Pekle. Ty sa nebojíš?
37

36. peter67 02.02.2022, 12:39

Nedávno na katolikwebnode písali, že každý za takýto výrok (34) končí v Pekle. Ty sa nebojíš?

02.02.2022, 12:44
Myslis, ze aj v Pekle maju problem s globalnym oteplovanim? Alebo, naopak? Chladne im pod kotlom?
none
45

36. peter67 02.02.2022, 12:39

Nedávno na katolikwebnode písali, že každý za takýto výrok (34) končí v Pekle. Ty sa nebojíš?

02.02.2022, 13:08
Bát by sa mali kresťania, ak Boh či mimozemšťania existujú, tak za ich brzdenie vedy a techniky, a prekrúcanie vedy by ich obaja poslali do zatratenia....
none
38

34. tomas12345 02.02.2022, 12:36

Falošný prorok, obyčajný omylny človek

02.02.2022, 12:44
A kto je tym pravym Mesiašom?
none
39

38. djjaro 02.02.2022, 12:44

A kto je tym pravym Mesiašom?

02.02.2022, 12:46
Slovenska?
Mgr. ujo Igor. S kolektívom.
consents: era
40

39. peter67 02.02.2022, 12:46

Slovenska?
Mgr. ujo Igor. S kolektívom.

02.02.2022, 12:54
Aj Judasov tam maju plnu rit.
none
41

40. Korund 02.02.2022, 12:54

Aj Judasov tam maju plnu rit.

02.02.2022, 12:55
Ak myslíš na tenistu, tak áno
42

41. peter67 02.02.2022, 12:55

Ak myslíš na tenistu, tak áno

02.02.2022, 12:58
Nieeee Mal som na mysli tych dvoch turistov, co maju uz kupenu letenku do fasingtonu.
none
47

38. djjaro 02.02.2022, 12:44

A kto je tym pravym Mesiašom?

03.02.2022, 14:09
Nikto
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 191 431 B generated in : 0.305 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 069 396 x unique displays : 2 568 716 x ip address : 44.211.26.178

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist