for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Lipka discussion forum

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

you are here : 

main page  /  religion  /  theme

Dnešné krestanstvo vzniklo po roku 70

entries
7
shows
2 887
uniques
578
theme was created 14.5.2021 22:29 by tomas12345
1
14.05.2021, 22:29
Ako vzniklo kresťanstvo ? Naozaj Ježiš vykonal také veľké zázraky ako sa opisuje v NZ ? Naozaj vstal z mrtvych ? Urobil som svoj výskum, a teraz sa on tu podelím Najprv si však uvedme zázraky ktoré podľa NZ mal vykonať Ježiš, patrilI tu :

A: Verejné uzdravovacie zázraky (vyhánanie zlých duchov, vyliečenie slepých, chromých, hluchých) ; B : Rozmnoženie chleba pre 5000 tisíc ľudí a potom neskor pre 4000 tisíc ľudí. C : Roztrhnutie chrámovej opony na dvoje, veľké zemetrasenie Mt 27: 52; D : Otvorenie hrobov a vzkriesenie mrtvych tiel, ktoré sa následne ukázali mnohým v Izraeli. Mt 27:53; E : V čase Ježišovho ukrižovania od 12 hodiny až do 3 hodiny populudní nastala tma po celej zemi - Jeruzaleme. (alebo celého Izraelu ?) Mt 27:45; Mk 15:33. Atd......

Mala by nastať takáto situácia žeby sa takéto zázraky v Izraeli stali, Ježiš by bol preslávený minimálne na celom blízkom východe. Z 1 storočia by muselo existovať nespočet autorov, ktorí by o jeho zázrakoch a jeho zmrtvychvstaní písali. Aká je však pravda ?

1 : Ze nejaký Ježiš Kristus v 1 storočí, ktorý sa stal vodcom, ikonou istej skupinky kresťanov existoval, o tom dnes nepochybujú ani historici. Máme totiž o nom viacero mimokrestanských pramenov a to ešte z 1 storočia - píšu o nom
a : Gnostici (cirkev z 1 storočia, ktorá o sebe tvrdila, že poznala Ježiša)
b : Spolahlivý židovský historik Jozefus Flávius, v jeho rozsiahlom diele "Židovské starožitnosti" z roku 93.
c : Rímsky spisovateľ Tacitus r.115
d : Rímsky spisovatel Suetonius 70-130

2 : Horšie to už vyznieva s údajnými Ježišovými zázrakmi a jeho zmrtvychvstaním.

MIMOKRESTANSKE PRAMENE : Z hore uvedených mimokrestanských autorov ktorí sa o Ježišovi zmienili, nik z nich neuvádza Ježiša ako toho ktorý konal nejaké zázraky, a vstal z mrtvych. Okrem týchto mimokrestanských autorov nemáme už žiadne dochované spisy o Ježišovi z 1 storočia, hoci za celé jedno storočie muselo žiť v krajinách blízkeho východu stovky roznych historikov, spisovatelov, pisárov...... no napriek tomu že ich za celé prvé storočie existovali stovky, iba štyria sa zmienili o osobe Ježiša Krista, hoci ani jeden z nich nespomína Ježišové zázraky a jeho zmrtvychvstanie !!!

KRESTANSKE SPISY : Tu uvediem spisy ktoré napísali krestania v 1 storočí, ale nedostali sa do kánonu
1 : Didache : pravd. r. 70-80 (židovský spis), nie sú v nom spomenuté Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie

2 : Barnabášov list - 80 -110, sú v nom spomenuté Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie

3 : List Klementa Korintanom r. 96 - sú v nom spomenuté Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie

4 : 7 listov Ignáca Antiochijského r. 92-98 sú v nom spomentú Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie
Poznámka : V krestanských spisoch z 1 storočia, sa o Ježišových zázrakoch začína hovoriť až po roku 80.

BIBLICKE SPISY : Ako prvé existovali
1 : Pavlove listy r. 48-64, v nich sa o Ježišových zázrakoch za jeho života nijako osobne nezmienuje. Pavol svoje listy nepísal židom, ale pohanom v Europe a v malej Azii. Pavol však viacej krát spomína Ježišove ukrižovanie a jeho vzkriesenie.

2 : Jakubov list r. 45-60 bol písaný pre židov v Palestíne, nie sú tu spomenuté ani zázraky ani zmrtvychvstanie Ježiša.

3 : Júdov list r. 70 bol písaný pre židov, nie sú tu spomenuté zázraky ani zmrtvychstanie Ježiša.

4 : 1 a 2 Petrov list r.64-67 - list bol napísaný pre pohanov v maloázijských cirkvch. V 1 Petrovom liste sa Ježišove zázraky nespomínaju, ale zmrtvychvstanie sa spomína, no v druhom Petrovom liste sa nespomína ani Ježišove zmrtvychvstanie ani jeho zázraky.

5 : List Hebrejom r. 80 - bol napísaný pravdepodobne pre židov ktorí žili mimo Izraelu - Spomínajú sa aj ked len 2 veršami Ježišove zázraky a jeho zmrtvychvstanie.

6 : 4 evanjelia - r. 72 - 90
skutky apoštolov r.85
Zjavenie Jána r. 95
Poznámka : Až v týchto neskoršie napísaných biblických spisoch nastáva priam vodopád Ježišových zázrakov, ktoré sú opísané v evanjeliách do posledného detailu, a rovnako tak je do posledného detailu opísané jeho zmrtvychvstanie.

OTÁZKA :
1 : Prečo v biblických a kresťanských spisoch začal opis Ježišových zázrakov až po roku 70 ?
ODPOVED : Nič také ako Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie tak ako to popisuje biblia neexistovali ! Preto o tom ani krestanskí autori nič nepísali. V roku 70 však bol Rímanmi zbúraný Jeruzalemský chrám, a všetci očakávali príchod Ježiša a koniec sveta, pretože Ježiš povedal, že v čase ked sa zničí Jeruzalemský chrám nastane hned na to koniec sveta, Mt 24: 1-35; Mk 13: 14-30............ ten však nenastal, a hrozilo že sa krestanstvo rozpadne. Apoštoli preto museli zasiahnúť a vytvorili príbeh (evanjeliá, skutky apoštolov) o tom, že Ježiš konal veľké zázraky, vstal z mrtvych, ktoré začali detailne opisovať, čo len zvyšovalo ich doveryhodnosť......... Následne potom spravili kopie svojich listov, a dali ich posielať po celom krestanskom svete.... tieto listy plné Ježišových zázrakov a zmrtvychvstaní mali zvýšiť vieru kresťanov, že Ježiš je predsa len Mesiášom, a že očakávanému koncu sveta len sami nesprávne pochopili...... Nie je preto žiadnou náhodou, že ako prvé evanjelium vzniklo Markovo evanjelium a to zrovna v roku 70, teda v čase zničenia Jeruzalemského chrámu a neúspešnej predpovede konca sveta (bolo totiž potrebné rýchle zasiahnuť).... Po roku 70 sa už v krestanskom svete začali množiť spisy o Ježišových zázrakoch. Ked totiž Ježišove proroctvá nevyšli, bolo na čase obalamutiť krestanov Ježišovými zázrakmi a jeho údajným zmrtvychvstaním.

2 : Prečo list Júdov, list Jakubov a list Didaché ktorý písali židom v Izraeli nespomínali Ježišove zázraky a jeho ukrižovanie ?
ODPOVED : Pretože nik zo židov nevedel nič o Ježišových zázrakoch v Izraeli. Zidia by preto neverili ak by im niekto písal o Ježišových zázrakoch v Izraeli. Preto apoštoli hoci spred roku 70 len v malom množstve, ale predsa písali o Ježišovom zmrtvychvstaní iba pohanom, pretože pohania nežili v Izraeli, a preto ich bolo oveľa ľahšie oklamať, že sa v Izraeli stal nejaký zázrak.....

3 : Prečo Pavol nepísal pohanom o Ježišových zázrakov ?
ODPOVED : Pavol bol žid, a nik zo židov nevedel nič o Ježišových zázrakoch, pretože tie ani neexistovali. Pavol jednak ako žid nepočul nič o Ježišových zázrakov a jednak ani v čase písania Pavlových listov v r. 48-64 ešte neexistovala taká veľká umelo vytvorená propaganda píšuca o Ježišových zázrakoch. Z tohoto dovodu teda Pavol vo svojich listoch nepísal nič o Ježišových zázrakoch, hoci o zmrtvychvstaní čo to popísal, pretože o Ježišovom zmrtvychvstaní sa dozvedel zo zjavenia na púšti. Sk 9:5

ZAVER : Hlavným motorom pre Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie bola neúspešná predpoved koncu sveta po zničení Jeruzalemského chrámu v roku 70 n.l. Aby apoštoli a kresťanskí vodcovia zabránili rozpadu krestanstva, vytvorili umelú propagandu o Ježišových zázrakoch a slávneho zmrtvychvstania.
______________________________________________________________________

Existujú však i dalšie argumenty v prospech mojej teorie ktorú som naznačil, a totiž že v povodnom krestanstve Ježišove zázraky a zmrtvychvstanie neexistovali, ale umelo sa vytvorili až po roku 70 :

1 : Počet krestanov v 1 storočí bol okolo 7500 a aj to sú tu započítane nadhodnotené údaje zo skutkov apoštolských (že v jeden den sa pokrstilo 3000 duší Sk 2:41). Každopádne aj počet 7500 ľudí je naozaj veľmi malý počet veriacich, ak by sme predpokladali že Ježiš skutočne vykonal také množstvo velkých zázrakov...... Toto číslo je však pravdpedobne ešte ovela menšie, pretože Pavol písal viacerým cirkvám, a vždy na konci menoval jednotlivých členov cirkvi, a často krát vymenoval len zopár členov danej cirkvi......... Osobne preto odhadujem počet krestanov spred roku 70 na okolo 1-2 tisíc.

2 : Je zaujímavé že v Pavlových listoch a v ostatných biblických spisoch sa nenachádzajú takmer žiadne hyperboly, metafory, symbolizmy, podobenstvá, ale listy sú písané priamou rečou.......... v neskorších listoch po roku 70 , v evanjeliách a Jánovej apokalypse nastáva priam vodopád symbolizmov, hyperbol a ťažko zrozumitelným textom v Písme.

Otázne je, či to tak neskorší biblickí autori neurobili schválne, aby vyvolali falošný dojem u čitateľa biblie, že biblia to je samý symbolizmus ktorí jednotlivec nemá šancu sám vyložiť, a preto nakoniec vysvitne to, že ani Ježišov (neúspešný) koniec sveta nebol myslený doslovne, ale symbolicky

3 : Je tiež veľmi zaujímavé, že v biblických spisoch spred roku 70 sa nenachádzajú verše o pekle a večných mukách v pekle. Takéto niečo sa ako vodopád začína objavovať až v neskorších biblických spisoch po roku 70, v evanjeliách a v Zjavení Jána. Je preto pravdepodobne, že biblický autori si chceli udržať krestanstvo silou mocou, a to falošnou propagandou zázrakov, a vyhrážaním sa peklom, a napísaním takej biblie, ktorá sa zdá že ju dokáže správne vyložiť len zopár vyvolencov. Preto aj apoštoli v evanjeliách často krát zdoraznovali - Lud nič nechápal, Ježiš hovoril ľudu v podobenstvách, ale svojim učeníkom všetko vysvetlil. A znova, "ak ľud vami učeníkmi opovrhuje, mnou opovrhuje".

ZAVER : V povodnom krestanstve neexistovali zázraky, zmrtvychvstanie, peklo, verše plné symbolizmov a hyperbol. Toto všetko nastalo až po roku 70.

none
2

1. tomas12345 14.05.2021, 22:29

Ako vzniklo kresťanstvo ? Naozaj Ježiš vykonal také veľké zázraky ako sa opisuje v NZ ? Naozaj vstal z mrtvych ? Urobil som svoj výskum, a teraz sa on tu podelím Najprv si však uvedme zázraky ktoré podľa NZ mal vykonať Ježiš, patrilI tu : A: Verejné uzdravovacie zázraky (vyhánanie zlých duchov, vyliečenie slepých, chromých, hluchých) ; B : Rozmnoženie chleba pre 5000 tisíc ľudí a potom neskor pre 4000 tisíc ľudí. C : Roztrhnutie chrámovej opony na dvoje, veľké zemetrasenie Mt 27: 52; D : Otvore...

14.05.2021, 22:29
Váš názor na to ?
none
3

2. tomas12345 14.05.2021, 22:29

Váš názor na to ?

15.05.2021, 04:22
Páči sa mi, že sa snažíš používať rozum. Rozum odporuje viere, lebo rozum je skeptický, všetko spochybňuje, nikdy nedospeje k viere, ale k poznaniu.

Môj názor nie je empirický, nedosiahol som ho výskumom, ale prijal som ho vo viere, ako zem prijíma semeno, z ktorého vyklíči rastlina. Môj názor vo mne dozrieva a prináša úrodu.

Ak je pravda v evanjeliách, tak sa ju nedozvieš rozumom, a ak tam nie je pravda, pomýli ťa viera. Aj tak si myslím, že je lepšie nechať vieru vyklíčiť a priniesť úrodu, než ju vytrhnúť v zárodku. Možno z nej nevyrastie baobab, ale ruža.
4

3. Fénix 15.05.2021, 04:22

Páči sa mi, že sa snažíš používať rozum. Rozum odporuje viere, lebo rozum je skeptický, všetko spochybňuje, nikdy nedospeje k viere, ale k poznaniu.

Môj názor nie je empirický, nedosiahol som ho výskumom, ale prijal som ho vo viere, ako zem prijíma semeno, z ktorého vyklíči rastlina. Môj názor vo mne dozrieva a prináša úrodu.

Ak je pravda v evanjeliách, tak sa ju nedozvieš rozumom, a ak tam nie je pravda, pomýli ťa viera. Aj tak si myslím, že je lepšie nechať vieru vyklíčiť a prin...

15.05.2021, 04:27
Všetky moje názory, ktoré za niečo stoja, vo mne dozreli ako rastlina, žiaden som nedosiahol spochybňovaním.
5

2. tomas12345 14.05.2021, 22:29

Váš názor na to ?

15.05.2021, 18:43
Celé náboženstvo by sa dalo zhrnúť na tému sadizmu a masochizmu, dobro a zlo.
6

5. Fénix 15.05.2021, 18:43

Celé náboženstvo by sa dalo zhrnúť na tému sadizmu a masochizmu, dobro a zlo.

15.05.2021, 20:35
Slovo je duch sadizmu, skutok je duch masochizmu. Nesmie sa konať skutok sadizmu, avšak slovo masochizmu sa hovoriť môže.
7

6. Fénix 15.05.2021, 20:35

Slovo je duch sadizmu, skutok je duch masochizmu. Nesmie sa konať skutok sadizmu, avšak slovo masochizmu sa hovoriť môže.

15.05.2021, 21:00
no ty mas dnes naladicku
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 82 052 B generated in : 0.289 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 011 371 x unique displays : 2 567 526 x ip address : 34.239.176.54

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 6, donaters clicked me on ads 0,00 € (0 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist