for correct function of this site, i need to use cookies...
move to top
none

Žumpa

new "Jerusalem"

sk | en | aA
if you want to discuss, you must... registrater
if you had lost your password... reset password

information of the day :

meaning of life of the day :

you are here : 

main page  /  politics  /  theme

Kdo aktivně připravoval válku na Ukrajině? Jaká byla role ČR?

entries
4
shows
127
uniques
40
theme was created 30.4.2023 18:30 by Kasafran
1
30.04.2023, 18:30
Kdo aktivně připravoval válku na Ukrajině? Jaká byla role ČR?

Kdo začal konflikt na Ukrajině? Jakou roli v tom sehrála naše vláda? Podobné otázky jsou na pořadu dne po přečtení Sdělení č. 3/2022 Sb. podepsané Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem obrany Ukrajiny.
Tato úmluva byla podepsána skoro jeden měsíc před zahájením války. Týká se poskytování lékařské odborné a rehabilitační péče raněným příslušníkům vojenského personálu Ukrajiny ve vojenských zdravotnických a rehabilitačních zařízení AČR, a to na území ČR. Při posuzování tohoto dokumentu je nutné brát v úvahu:
- Dobu přípravy dokumentu, termín jeho podepsání a platnosti.
- Předmět a obsah dokumentu.
- Obsah plnění.

Vezměme to popořádku. Doba podepsání a platnost dokumentu je dána 1. 2. 2022. Jen tak pro pořádek - válka RF – Ukrajina začala 24. 2. 2022. Je zřejmé, že impuls k této úmluvě přišel z ukrajinské strany a to zřejmě z úrovně Ministerstva obrany Ukrajiny. To se pravděpodobně obrátilo na naše ministerstvo obrany. Musely proběhnout konzultace uvnitř našeho ministerstva s odbornými sekcemi, a mezi ministerstvem a generálním štábem. Výsledkem by měl být dokument o možnostech AČR, zejména kapacitní možnosti zdravotnických zařízení a zdravotnického personálu.

Poté musely následovat konzultace mezi našimi ministerstvy obrany a zahraničních věcí. Teprve potom mohlo začít první jednání mezi námi a Ukrajinou. Těch muselo být několik, aby se zpracovala smlouva akceptovatelná pro obě strany. To znamená, že prvotní jednání muselo začít nejpozději na začátku roku 2021. To znamená přibližně rok před začátkem války mezi RF a Ukrajinou.

Co se týká předmětu společné úmluvy, je zajímavé to, že se týkala zraněných vojáků a dalšího vojenského personálu. Copak Ukrajina byla v té době napadena RF nebo někým jiným? Cožpak v mírové době neměla Ukrajina své vlastní zdravotnické kapacity? Zarážející je také to, že se ČR zavázala hradit veškeré vdaje na přepravu zraněných, jejich léčbu a pobyt.
Že by naše politická garnitura v čele s premiérem Fialou byla nadána tak perspektivním myšlením a jednáním? V porovnání s rychlostí reakce těchto našich politiků na energetickou a finanční krizi a na další problémy naší společnosti, to s pravděpodobností hraničící s jistotou můžeme vyloučit.

Předpokládám, že zde byl úplně jiný scénář budoucí situace a náš „velký bratr“ včas zadal potřeb né úkoly.
Možná se mýlím, ale aby k tomu nedocházelo, měla by naše vláda být demokraticky vstřícná k občanům, kteří jí dali důvěru. Vždyť „ Lid je zdrojem veškeré státní moci“. Vláda by měla obča
nům pravdivě objasňovat tak závažné věci, jako je příprava válečného konfliktu, o čemž tento dokument ve své podstatě hovoří. Navíc, premiér Fiala po zahájení války prohlásil, že jsme ve válečném stavu! I zde je vazba na to, o čem ve své úvaze píši. Jsem přesvědčen o tom, že vláda má sloužit občanům a ne že si vláda bere občany jako své stádo tupých ovcí.

Ladislav Petráš
leden 2023
2

1. Kasafran 30.04.2023, 18:30

Kdo aktivně připravoval válku na Ukrajině? Jaká byla role ČR? Kdo začal konflikt na Ukrajině? Jakou roli v tom sehrála naše vláda? Podobné otázky jsou na pořadu dne po přečtení Sdělení č. 3/2022 Sb. podepsané Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem obrany Ukrajiny. Tato úmluva byla podepsána skoro jeden měsíc před zahájením války. Týká se poskytování lékařské odborné a rehabilitační péče raněným příslušníkům vojenského personálu Ukrajiny ve vojenských zdravotnických a rehabilitačních...

30.04.2023, 19:32
Dedo, ešte ťa baví šíriť tieto klamstvá? KAKO.
none
3

2. Reset 30.04.2023, 19:32

Dedo, ešte ťa baví šíriť tieto klamstvá? KAKO.

01.05.2023, 00:12
Čo medzi sebou uzavreli Česi a Ukrajinci...?!

Sdělení č. 3/2022 Sb. m. s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti poskytování léčebné péče raněnému vojenskému personálu Ukrajiny
Datum vyhlášení 07.03.2022
Uzavření smlouvy 01.02.2022
Platnost od 01.02.2022

SDĚLENÍ
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. února 2022 bylo v Praze podepsáno Ujednání
mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti poskytování léčebné péče raněnému vojenskému personálu Ukrajiny.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dnem podpisu.
České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

UJEDNÁNÍ MEZI MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM OBRANY UKRAJINY

O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ LÉČEBNÉ PÉČE RANĚNÉMU VOJEN-
SKÉMU PERSONÁLU UKRAJINY

PREAMBULE
Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Ukrajiny (dále jen „smluvní strany“);

přihlížejíce k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemné spolupráci, podepsanému v Praze dne 2. dubna 1996;

přejíce si posílit stávající přátelské vazby a spolupráci;
se dohodly na následujícím:

ČLÁNEK 1
ÚČEL
Účelem tohoto Ujednání je upravit spolupráci smluvních stran v oblasti poskytování léčebné péče raněnému ukrajinskému vojenskému personálu (dále jen „pacienti“) v českých vojenských zdravotnických zařízeních.

ČLÁNEK 2
PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY
Příslušnými orgány smluvních stran k provádění ustanovení tohoto Ujednání jsou:
Za českou smluvní stranu:
Příslušný orgán pro všechny závazky s výjimkou poskytování léčebné péče: Sekce vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany České republiky;

Příslušný orgán pro poskytování léčebné péče: Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany České republiky;

Za ukrajinskou smluvní stranu:
Příslušný orgán pro všechny závazky s výjimkou finančních: Velitelství zdravotnických sil Ozbrojených sil Ukrajiny;

Příslušný orgán pro finanční závazky: Finanční odbor Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny.

ČLÁNEK 3
VÝBĚR PACIENTŮ
1. Ukrajinská smluvní strana bude po předchozí konzultaci s českou smluvní stranou navrhovat pacienty pro léčebnou péči v českých vojenských zdravotnických zařízeních. Česká smluvní strana může přijmout jako pacienta pouze vojenský personál Ukrajiny, který byl raněn v důsledku přímých nepřátelských akcí.
2. Ukrajinská smluvní strana poskytne české smluvní straně osobní údaje, kopii cestovního pasu a poslušnou zdravotní dokumentaci popisující zejména aktuální zdravotní stav navrženého pacienta.
Ochrana osobních údajů bude prováděna v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.
3. Konečný výběr pacientů, kteří se podrobí léčebné péči v českých vojenských zdravotnických zařízeních, provede česká smluvní strana. Česká smluvní strana si vyhrazuje právo nevybrat žádného z navržených pacientů.
4. Na žádost české smluvní strany shromáždí ukrajinská smluvní strana všechny navržené pacienty v ukrajinské vojenské nemocnici dohodnuté s českou smluvní stranou za účelem lékařské prohlídky provedené personálem české smluvní strany před konečným výběrem pacientů.
5. Rozhodnutí o tom, kteří pacienti jsou vybráni pro léčebnou péči v českých vojenských zdravotnických zařízeních, bude ukrajinské smluvní straně poskytnuto ihned po provedení výběru.

ČLÁNEK 4
ODJEZD PACIENTŮ
1. Vstup a pobyt pacientů vybraných k léčebné péči v českých vojenských zdravotnických zařízeních na území České republiky se budou řídit právními předpisy České republiky.
2. Před odjezdem do České republiky bude česká smluvní strana od pacientů vyžadovat podepsání dokumentu prokazujícího jejich dobrovolný souhlas s léčebnou péčí v českých vojenských zdravotnických zařízeních.

ČLÁNEK 5
POVINNOSTI ČESKÉ SMLUVNÍ STRANY
Za účelem úspěšného provádění tohoto Ujednání bude česká smluvní strana:
a) vybírat pacienty pro léčebnou péči v českých vojenských zdravotnických zařízeních v souladu s článkem 3 tohoto Ujednání;
b) hradit náklady na víza vybraných pacientů;
c) zajišťovat nebo hradit náklady na přepravu pacientů na území České republiky a zpět, a rovněž přepravu po území České republiky;
d) seznamovat pacienty s vnitřními pravidly českého vojenského zdravotnického zařízení;
e) poskytovat pacientům informace pro usnadnění pobytu v České republice;
f) poskytovat léčebnou péči a možnou základní rehabilitaci pacientů v českých vojenských zdravotnických zařízeních;
g) hradit náklady na léčebnou péči, jakož i ubytování (včetně praní prádla) a stravování pacientů v českých vojenských zdravotnických zařízeních;
h) poskytovat pacientům při propuštění z českého vojenského zdravotnického zařízení zprávu o jejich aktuálním zdravotním stavu a průběhu léčby v anglickém jazyce.

ČLÁNEK 6
POVINNOSTI UKRAJINSKÉ SMLUVNÍ STRANY
1. Za účelem úspěšného provádění tohoto Ujednání bude ukrajinská smluvní strana:
a) zajišťovat nezbytnou spolupráci s českou smluvní stranou;
b) vysílat vhodný styčný personál za účelem podpory léčebné péče v českých vojenských zdravotnických zařízeních;
c) informovat pacienty o principech poskytování léčebné péče v českých vojenských zdravotnických zařízeních a nutnosti řídit se jak pokyny českého zdravotnického personálu, tak vnitřními pravidly českých vojenských zdravotnických zařízení;
d) zajišťovat okamžitý návrat pacienta na žádost české smluvní strany podle Článku 9 tohoto Ujednání;
e) vypořádávat nároky na náhradu škody způsobené pacientem na území České republiky, jestliže nebyly uhrazeny tímto pacientem;
f) refundovat náklady české smluvní strany na dopravu, léčebnou péči a pobyt v České republice za pacienta, o jehož okamžitý návrat požádala česká smluvní strana podle článku 9 tohoto Ujednání, pokud tento okamžitý návrat nebyl ukrajinskou smluvní stranou zajištěn.
2. V případě že česká smluvní strana požaduje úhradu nákladů souvisejících s prováděním tohoto Ujednání, česká smluvní strana poskytne ukrajinské smluvní straně fakturu uvádějící nezbytné údaje včetně čísel bankovních účtů. Ukrajinská smluvní strana zabezpečí takovou úhradu v době splatnosti bez zbytečného prodlení.

ČLÁNEK 7
REPATRIACE TĚL ZESNULÝCH
1. V případě úmrtí pacienta česká smluvní strana zajistí nebo uhradí přepravu ostatků na Ukrajinu.
2. Ukrajinské smluvní straně bude v případě úmrtí pacienta poskytnuta jeho úplná zdravotní dokumentace a záznamy. Ukrajinská smluvní strana poskytne tuto dokumentaci rodině zesnulého.

ČLÁNEK 8
STYČNÝ PERSONÁL UKRAJINSKÉ SMLUVNÍ STRANY
Ukrajinská smluvní strana vyšle svůj styčný personál do České republiky za účelem podpory léčebné péče pacientů v českých vojenských zdravotnických zařízeních, zejména za účelem poskytování překladatelské, psychologické a logistické podpory pacientů. Tato podpora bude poskytována za těchto podmínek:
a) Počet styčného personálu ukrajinské smluvní strany bude dohodnut mezi českou smluvní stranou a ukrajinskou smluvní stranou před jeho odjezdem;
b) Vstup a pobyt styčného personálu ukrajinské smluvní strany na území České republiky se budou řídit právními předpisy České republiky;
c) Ukrajinská smluvní strana poskytne české smluvní straně osobní údaje a kopii cestovního pasu navrhovaného styčného personálu ukrajinské smluvní strany. Ochrana osobních údajů bude prováděna v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran;
d) Ubytování styčného personálu ukrajinské smluvní strany bude zajišťováno nebo hrazeno českou smluvní stranou pouze v českých vojenských zařízeních;
e) Stravování bude styčnému personálu ukrajinské smluvní strany zajišťováno nebo hrazeno českou smluvní stranou pouze v českých vojenských zařízeních;
f) Česká smluvní strana zabezpečí přepravu styčného personálu ukrajinské smluvní strany na území České republiky a zpět spolu s pacienty na palubě českých vojenských transportních letadel, pokud to bude možné. Jakoukoli jinou formu přepravy tohoto personálu zajistí nebo uhradí ukrajinská smluvní strana;
g) Veškeré další náklady spojené s pobytem styčného personálu ukrajinské smluvní strany v České republice hradí ukrajinská smluvní strana;
h) Ukrajinská smluvní strana bude informovat svůj styčný personál o principech poskytování léčebné péče podle tohoto Ujednání a nutnosti řídit se jak pokyny českého zdravotnického personálu, tak vnitřními pravidly českých vojenských zařízení, do kterých bude mít styčný personál ukrajinské smluvní strany přístup;
i) Ukrajinská smluvní strana bude vypořádávat nároky na náhradu škody způsobené jejím styčným personálem na území České republiky, jestliže nebyly uhrazeny tímto styčným personálem.

ČLÁNEK 9
NÁVRAT PACIENTA NEBO STYČNÉHO PERSONÁLU UKRAJINSKÉ SMLUVNÍ
STRANY NA ŽÁDOST ČESKÉ SMLUVNÍ STRANY
1. Pokud pacient nedodržuje léčebný režim nebo porušuje vnitřní pravidla českého vojenského zdravotnického zařízení, Česká smluvní strana může požádat o okamžitý návrat tohoto pacienta na Ukrajinu na náklady ukrajinské smluvní strany. Ukrajinská smluvní strana zajistí takový návrat bez zbytečného odkladu.
2. Pokud styčný personál ukrajinské smluvní strany porušuje vnitřní pravidla českých vojenských zařízení, do kterých má přístup, česká smluvní strana může požádat o okamžitý návrat tohoto styčného personálu na Ukrajinu na náklady ukrajinské smluvní strany. Ukrajinská smluvní strana zajistí takový návrat bez zbytečného odkladu.

ČLÁNEK 10
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem svého podpisu a je sjednáno na dobu neurčitou.
2. Toto Ujednání může být písemně změněno na základě vzájemného souhlasu smluvních stran.
3. Platnost tohoto Ujednání může být ukončena na základě vzájemného souhlasu smluvních stran.
Každá ze smluvních stran může toto Ujednání vypovědět na základě písemného oznámení druhé smluvní straně se lhůtou tří (3) měsíců. Léčebná péče pacienta, která byla zahájena v době platnosti tohoto Ujednání, bude dokončena v souladu s tímto Ujednáním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Veškeré spory týkající se výkladu nebo provádění tohoto Ujednání budou řešeny pouze konzultacemi mezi smluvními stranami na nejnižší možné úrovni.

Na důkaz čehož řádně oprávnění zástupci smluvních stran podepsali toto Ujednání.
Dáno v Praze dne 1. února 2022 ve dvou výtiscích v českém, ukrajinském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty mají stejnou platnost. V případě jakýchkoliv rozporů ve výkladu tohoto Ujednání bude rozhodující anglický text.
Za Ministerstvo obrany
České republiky
Daniel Blažkovec v. r.
náměstek ministryně obrany
České republiky

Za Ministerstvo obrany
Ukrajiny
Valerij Zalužnyj v. r.
vrchní velitel Ozbrojených
sil Ukrajiny
4

3. Kasafran 01.05.2023, 00:12

Čo medzi sebou uzavreli Česi a Ukrajinci...?!

Sdělení č. 3/2022 Sb. m. s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti poskytování léčebné péče raněnému vojenskému personálu Ukrajiny
Datum vyhlášení 07.03.2022
Uzavření smlouvy 01.02.2022
Platnost od 01.02.2022

SDĚLENÍ
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. února 2022 bylo v Praze podepsáno Uj...

01.05.2023, 00:18
Takýchto článkov ti vymyslím denne desiatky. Stačí mi ku tomu len AI
none
created by dzI/O 2015 - 2024 size : 78 716 B generated in : 0.338 s this site needs to use cookies, to work properly... version : 1.05 ( 27.4.2024 21:45 ) themes displays : 23 847 269 x unique displays : 2 650 567 x ip address : 100.28.0.143

support

page has income only from voluntary donaters

for month 2024 / 7, donaters clicked me on ads 5,80 € (15 clicks), thanks...

please, support creator
by bank transfer
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by PayPal
by Viamo
none
by Donater
none
by mail
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated

facebook

MaDzi
Lipka
Help
Zmysel života
Kniha života
Documentor
Univerozum
share this page

statistics

TOPlist