none dzio.sk
new "Jerusalem"
sk
|
en
|
tT

announcement of the day

Esays of Adam Roman at dzio.sk ;)

28.04.2024 15:38

I've imported essays of Adam Roman from adamroman.sk at dzio.sk 😉

all announcments hide announcement
for correct function of this site, i need to use cookies...

Simulátor všetkého
na počiatku bol objekt, ktorý bol určitej triedy a tá trieda bola Boh...
07.03.2022 09:16

none
Úvod
Som fascinovaný vetou : NA POČIATKU BOLO SLOVO, KTORÉ BOLO BOH A KTORÉ BOLO U BOHA ;)

Som taktiež programátor a preto som sa na túto (ale nie len na túto) vetu pozrel z programátorského pohľadu ;)

A tu je výsledok ;)
Každý systém by mal byť popísateľný...
Aj systém fungovania vecí...

A preto som sa pustil do náročného projektu...

Popísať systém v ktorom žijeme...
Malý úvod do programovania...
V dnešnej dobe sme dospeli k objektovému programovaniu.

Systém (aplikácia), ktorý programátor stvorí obsahuje objekty, ktoré majú určité vlastnosti (premenné = môžu sa meniť) a môžu vykonávať určité aktivity.

Taktiež môžno povedať, že objekty môžu v systéme určitým spôsobom interagovať...

Nato aby sme zadefinovali ako objekt vyzerá a čo môže robiť definujeme takzvanú triedu (typ) objektu.

Je to vlastne akási špecifikácia, ktorá popisuje objekt...

Základné prostredie zabezpečí, že na základe definície triedy vznikne objekt podľa toho ako bol špecifikovaný...
Stavový systém
Stavový systém je taký, ktorý sa skladá z elementov a tieto elementy nadobúdajú určité stavy...

To je moja súčasná predstava sveta...

Teda je to stavový systém, ktorého stavy sa v čase menia...

Simulátor takéhoto sveta je cieľom tohto projektu...
Hierarchia
V živote to už tak chodí. Na počiatku sú veci jednoduché a postupom času sa stávajú zložitejšími...

Tak fungujeme i my programátori...

Stvoríme niečo, čo je jednoduché a postupne k tomu pribaľujeme nové a nové funkčnosti...

Systém sa tak stáva komplexnejším...

Hierarchia vecí teda funguje tak, že na vrchole je niečo a z tohto niečoho je odvodené niečo iné a z toho niečoho zas niečo iné atď...

Preto i ja som zadefinoval základnú triedu tohto systému, ktorá by bola na vrchole hierarchie tried...

Nechcel som vymýšľať nejaké nové pojmy a staval som na tom čo poznám...

Základná trieda systému je teda pomenovaná Boh...

Vychádzam z kresťanstva, lebo o tomto náboženstve viem najviac...
Aký je Boh?
Boh je veľmi jednoduchá trieda. Nechcel som ho veľmi komplikovať a preto som mu dal len základné vlastnosti ako je meno, popis a stav.

Stav je tu preto aby som mohol ovplyvňovať zvyšok systému. Nadobúda 2 hodnoty : ŽIJE alebo NEŽIJE.

Funkcie ktoré má Boh sú BIG BANG keď nežije, ktorá ho "oživí" a KONIEC keď žije, ktorá ho "umrie".
Život je zmena
Aby systém obsahoval dynamiku (teda aby v ňom prebiehali zmeny), tak ďalšou triedou, ktorú potrebujeme je niečo čo by tieto zmeny zabezpečilo.

Touto triedou je trieda Čas.

Je odvodená od triedy Boh, teda dedí špecifikáciu toho aké vlastnosti má (meno, popis, stav), pričom mu pridáme ďalšie vlastnosti.

Z pohľadu systému Čas bude ten ktorý bude prechádzať po krokoch a pri prechode na ďalší krok bude systém meniť.

Preto čas bude vedieť na akom kroku sa nachádza a zároveň bude mať funkcie : STOJ a CHOĎ (aby sme ho mohli ovplyvniť).

Funkcia CHOĎ spustí krokovač času, teda zabezpečí aby čas "kráčal" = vykonával kroky.

Funkcia STOJ zastaví krokovač času.

Objekty triedy Čas budú deťmi objektu triedy Boh a preto objekty triedy Boh budú obsahovať rererencie na objekty triedy Čas, ktoré boli "pod ním" vytvorené.

Zároveň sme upravili funkcie BIG BANG a STOJ triedy Boh následovne:

- funkcia BIG BANG vynuluje počet krokov všetkých podriadených časov a spustí na nich funkciu CHOĎ

- funkcia KONIEC spustí funkciu STOJ na všetkých podriadených časoch
Dôsledok
Boh je od času nezávislý...
Miesto pre realizovanie
Posledným krokom v tomto behu je vytvorenie triedy Priestor.

Trieda Priestor je odvodená od triedy Čas a teda sa jedná o časopriestor.

Objekty triedy Priestor sú deťmi objektu triedy Čas...
A teda
Stvoril som týmto základnú infraštruktúru...
none
Aktuálny progres
Si môžeš pozrieť na svojom android zariadení.

Aplikáciu nájdeš v obchode Google Play.
Ak chceš aby sa tento simulátor stal realitou, tak pomôž...

Výzva
pre programátorov celého sveta...
07.03.2022 10:18

none
Čas pokročil...
Evolúcia pracuje tak, že z existujúceho stvorí nové, snáď lepšie...

A tak by to malo byť aj so systémom fungovania vecí...

Preto predkladám túto výzvu...

Navrhni a zrealizuj nový svetový poriadok...

Môj výtvor je založený na kresťanstve, lebo o tomto náboženstve viem najviac, ale ty môžeš vytvoriť aj model ateistický ak dokážeš dostatočne dobre popísať model fungujúceho sveta...
Prečo?
Ak sa ti čokoľvek na tomto svete nepáči a máš iné predstavy o tom ako by to malo byť, tak teraz máš možnosť...

Vytvoriť si svet podľa vlastných predstáv...

Preukáž, že to dokážeš lepšie...

Alebo to považuj len za veľmi veľkú výzvu, ktorú treba zdolať...

Rozhodnutie je na tebe...

Ja som už začal...

Povýšil som tento svet na Systém na tvorbu systémov.

Aby to bolo zaujímavejšie tak vyhlasujem súťaž o najlepší systém fungovania vecí...
Aký to má význam? ;)
Chcel by som ukončiť tie ustavičné hádky o tom ako sa veci majú ;)

Máš všetko čo je potrebné na navrhnutie modelu sveta podľa tvojich predstáv ;)

Či už s Bohom alebo bez Boha ;)

Na konci dňa si sadneme a porovnáme naše výtvory ;)

Víťaz môže byť len jeden ;)

Prvá méta
stvorenie života...
07.03.2022 10:28

none
Prvou métou, ktorú chcem dosiahnuť je stvorenie života...
Hra život je dvojstavový, dvojrozmerný automat, ktorý svojim chovaním pripomína vývoj spoločenstva živých organizmov...

Odohráva sa v matici buniek, ktorých stav predurčuje podobu hry v nasledujúcom kroku...

Používateľ len určí začiatočnú konfiguráciu a ďalej už hra beží automaticky podľa dopredu daných pravidiel...

Čas v hre je diskrétny, pri každom uplatnení pravidiel se posunie o jednotku...

Hra život je príkladom systému, kde z jednoduchých pravidiel vzniká komplexné chovanie...
Pravidlá života:
1. Každá živá bunka s menej než dvoma živými susedmi zomrie.

2. Každá živá bunka s dvoma alebo tromi živými susedmi zostáva žiť.

3. Každá živá bunka s viac než tromi živými susedmi zomrie.

4. Každá mrtvá bunka s práve tromi živými susedmi ožije.
Podobnosť
Hra život je inšpirovaná skutočným životom...

Jediný rozdiel vidím v tom že v skutočnom živote sú pravidlá komplexnejšie...

Ale princíp je rovnaký ;)

Druhá méta
stvorenie myšlienok...
07.03.2022 17:50

none
Ako už vieš, pustil som sa do projektu simulátor všetkého ;)

Doteraz som stvoril Boha, Čas, Priestor a Život ;)

A teraz chcem vnuknúť týmto entitám myšlienky ;)

Preto ťa chcem poprosiť aby si sa zamyslel a skúsil definovať čo o týchto entitách vieš...

Napríklad o Bohu už vieme, že je mimo priestor a čas lebo čas je dieťaťom boha a priestor je dieťaťom času ;)

Nepotrebujem od teba aby si participoval na tvorbe programu len aby si hovoril o Bohu...

Teda to čo o ňom vieš alebo čomu veríš...

Ja budem s tebou polemizovať a ak dôjdeme k nejakému záveru, tak sa to pokúsim implementovať...

Píš prosím tutok :
Boh je na vrchole hierarchie objektov teda obsahuje v sebe referencie na časy, ktoré obsahujú referencie na priestory, v ktorých existujú životy...

Životy sa skladajú z živých a mrtvých buniek...

Teda teoreticky sa Boh vie dostať postupným prechodom cez referencie na všetky informácie, ktoré zatiaľ v systéme mám...

S históriou informácií momentálne nepočítam...

Lebo by som musel vymyslieť spôsob ako zaznamenávať informácie o stavoch systému ktorými systém prešiel...

Teda vždy existuje len aktuálny stav systému a informácie, ktoré sa v tomto stave nachádzaju sú prístupné najvyššiemu objektu ktorý je Boh...

Pod históriou si predstavujem to čomu sa hovorí KNIHA ŽIVOTA... Teda nejaký záznam toho, čo bolo...

Však ide o to, že keď je Boh mimo čas, tak nemožno zaznamenávať historické informácie o ňom samotnom...

Z toho by vychádzalo, že jeho história je nepopísateľná...

Možno povedať, že Boh pozná len svoje aktuálne atribúty...

Zároveň o atribútoch Boha nevie nikto kto je mu podradený lebo sa nachádza na vrchole hierarchie a neexistujú väzby z nižšie postavených objektov na objekt Boha...

Vesmír ako božie telo
o všadeprítomnosti...
07.03.2022 17:52

none
Na počiatku bolo slovo, informácia ;)
My programátori ak chceme niečo popísať, tak využijeme objektové programovanie ;)

Trieda definuje aké má objekt vlastnosti a metódy ;)

Teda aké má objekt charakteristiky a aké aktivity vykonáva ;)

Daná trieda, teda jej definícia bola u stvoriteľa ;)

A potom sa telom stala ;)

Teda stvoriteľ dal vzniknúť objektu triedy Vesmír ;)

Len tak môže byť boh všadeprítomný v celom vesmíre ;)

Ak vesmír je telom boha ;)
A zároveň ;)
Ak zadefinujeme triedu, ktorá popisuje človeka, tak táto trieda je v konečnom dôsledku odvodená od triedy Boh ;)

Lebo trieda Boh je základnou triedou systému a všetky triedy sú odvodené od tejto triedy ;)

A teda môžeme smelo vyhlásiť že :
Boh je v každom z nás ;)

O SLOVE, ktoré sa TELOM stalo
moje vysvetlenie danej vety...
07.03.2022 17:54

none
Je napísané, že na počiatku (vtedy keď vznikla myšlienka o našej realite) bolo SLOVO a to SLOVO bolo BOH a to SLOVO bolo u BOHA (stvoriteľa) ;)

Nuž a potom stvoriteľ vytvoril našu realitu ako už dobre vieme ;)

SLOVO by malo mať svoj význam (obsah) ;)

A vieme, že každé SLOVO je definované v slovníku pomocou iných SLOV ;)

Nejakým zázrakom si potom vieme za tým SLOVOM niečo predstaviť ;)

Chápeme dané SLOVO a chápeme aj myšlienkam zloženým zo SLOV ;)

A ak to SLOVO, ktoré bolo na počiatku u STVORITEĽA sa TELOM stalo a prebývalo medzi nami, tak si myslím, že definícia toho SLOVA musela byť značne rozsiahla ;)

Doslova to musela byť taká špecifikácia, ktorá umožnila, aby sa DUCH JEŽIŠA mohol naplno realizovať v našej realite ;)

Z pohladu programátora si myslím, že to SLOVO musela byť komplexná informácia o ČLOVEKU, ktorý neskôr prebýval medzi nami ;)

Ešte ti poviem ako sa taká špecifikácia volá po programátorsky : TRIEDA ;)

TRIEDA špecifikuje AKÝ je OBJEKT (napr. človek) a AKÉ aktivity vykonáva ;)

Preto každý, kto sa zaujíma o BOŽIE záležitosti, by sa mal začať učiť OBJEKTOVÉ PROGRAMOVANIE, ak tak ešte neurobil ;)

Dúfam, že ti došlo, prečo Ježiš svojim učeníkom nemohol toto všetko vysvetľovať ;)

Lebo vtedy Jeho učeníci ešte nemali ani šajnu o OBJEKTOVOM PROGRAMOVANÍ ;)

Povedal im vtedy, že ešte veľa im má čo povedať, ale že by to nezniesli ;)

A že musí prísť učiteľ, ktorý nám to vysvetlí ;)

Lebo ľudia ešte v tej dobe neboli tak ďaleko, aby mohli byť dostatočne oboznámení o skutočnostiach týkajúcich sa BOHA ;)

Ešte vtedy neexistovali ani len niektoré pojmy, ktoré sú potrebné, aby každý mohol pochopiť čo a ako ;)

A preto sa svet musel vyvinúť, aby prišiel ten správny čas na nové prorokovanie ;)

Musela prísť doba informačná, aby to celé dávalo nejaký zmysel ;)

Veru hovorím TI ;)

Nezameriavaj sa len na BIBLIU ;)

Potrebuješ mnoho poznania z mnohých oborov aby si pochopil BOŽIE ZÁLEŽITOSTI ;)

Spoznávaj SVET a aké poznanie je v ňom ;)

Potrebuješ ASPOŇ všeobecný prehľad ;)

Lebo nie nadarmo stvoriteľ DAL toto poznanie do SVETA ;)

No a teraz k sporom o tom či JEŽIŠ je BOH alebo NIE ;)

Myslím si, že stvoriteľ keď definoval to SLOVO BOH, hovoril o tom čo vie o SEBE ;)

Predpokladám, že stvoriteľ sa dokonale poznal a teda mohol dokonale SEBA popísať ;)

Ak teda SLOVO, ktoré popisuje stvoriteľa sa telom stalo tak by sa dalo povedať, že vlastne samotný stvoriteľ akoby vstúpil do našej reality ;)

Potom dáva zmysel, že JEŽIŠ a JEHO OTEC vlastne JEDNO sú ;)

Aj keď obaja pôsobia v inej realite ;)

Štruktúra vedomia
jeho komponenty...
07.03.2022 17:55