none dzio.sk
new "Jerusalem"
sk
|
en
|
tT

Vybrané sentencie Bertranda Russella

informácia autora Adam Roman

v1.01 28.04.2024 18:28
for correct function of this site, i need to use cookies...
Bertrand Russell (1872 – 1970), významný britský filozof, logik, matematik a spisovateľ, patrí medzi najznámejších ateistov. Slovenské preklady niektorých z jeho esejí som uverejnil na tejto stránke (čitateľom dobromyseľne odporúčam svoju „najmilšiu“). Veriacim zvlášť kole oči to, že za svoje literárne dielo dostal Russell v roku 1950 Nobelovu cenu za literatúru. Jeho literárny štýl nesie na sebe všetky známky povestného suchého britského humoru, vyznačujúceho sa uštipačnosťou, iróniou, či brilantnou pointou. Preto sú jeho sentencie štandardnou súčasťou „výrokov slávnych osobností“. Pre potešenie návštevníkov som vybral a preložil niektoré z citátov, ktoré sa nachádzajú na jednej internetovej stránke.
 1. Správa hlupáka o tom, čo hovorí múdry človek, nemôže byť nikdy presná, lebo hlupák podvedome prekladá to, čo počuje, do toho, čomu rozumie.
  A stupid man's report of what a clever man says can never be accurate, because he unconciously translates what he hears into something he can understand.
 2. Všetky hnutia zachádzajú priďaleko.
  All movements go too far.
 3. Domnievam sa, že by sme mali vždy brať do úvahy svoje názory s istou mierou pochybnosti. Neželal by som si, aby ľudia dogmaticky verili akejkoľvek filozofii, dokonca ani mojej.
  I think we ought always to entertain our opinions with some measure of doubt. I shouldn't wish people dogmatically to believe any philosophy, not even mine.
 4. Nikdy by som nepoložil život za svoje presvedčenie, lebo by som sa mohol mýliť.
  I would never die for my beliefs because I might be wrong.
 5. Ak by v dnešnom svete bolo významné množstvo ľudí, ktorí viac túžia po vlastnom šťastí, než po nešťastí druhých, mohli by sme tu mať už o pár rokov raj.
  If there were in the world today any large number of people who desired their own happiness more than they desired the unhappiness of others, we could have paradise in a few years.
 6. Nech sa to už týka čohokoľvek, vždy je zdravé z času na čas napísať otáznik k tvrdeniam, ktoré sme už dlho považovali za samozrejmé.
  In all affairs it's a healthy thing now and then to hang a question mark on the things you have long taken for granted.
 7. Hovorí sa, že človek je rozumné zviera. Po celý život som hľadal dôkazy, ktoré by mohli toto tvrdenie podporiť.
  It has been said that man is a rational animal. All my life I have been searching for evidence which could support this.
 8. Život sú iba preteky, v ktorých ide o to, ako sa stať radšej zločincom, než jeho obeťou.
  Life is nothing but a competition to be the criminal rather than the victim.
 9. Mnohí ľudia by radšej umreli, než by mali myslieť. A naozaj sa im to stáva.
  Many people would sooner die than think; In fact, they do so.
 10. Ak sa na matematiku dívame správne, zistíme, že je nielen pravdivá, ale má aj výnimočnú krásu – krásu chladnú a strohú, podobnú kráse sochy.
  Mathematics, rightly viewed, posses not only truth, but supreme beauty – a beauty cold and austere, like that of sculpture.
 11. Ľudia sa boja myslenia tak, ako sa neboja ničoho iného na svete – viac než bankrotu, dokonca viac než smrti… Myslenie je podvratné a revolučné, deštruktívne a hrôzostrašné, myslenie nemá zľutovanie so žiadnymi privilégiami, uznávanými inštitúciami, ani pohodlnými zvykmi. Myslenie sa díva do pekelnej jamy a nebojí sa. Myslenie je veľkolepé, rýchle a slobodné, je to svetlo sveta, a najväčšia sláva človeka.
  Men fear thought as they fear nothing else on earth – more than ruin – more even than death… Thought is subversive and revolutionary, destructive and terrible, thought is merciless to privilege, established institutions, and comfortable habit. Thought looks into the pit of hell and is not afraid. Thought is great and swift and free, the light of the world, and the chief glory of man.
 12. Nikto neklebetí o tajných cnostiach iných ľudí.
  No one gossips about other people's secret virtues.
 13. Naše demokratické systémy ešte stále predpokladajú, že hlúpy človek bude skôr poctivý, než človek rozumný.
  Our great democracies still tend to think that a stupid man is more likely to be honest than a clever man.
 14. Pasívne prijímanie učiteľovej múdrosti je pre väčšinu chlapcov a dievčat ľahké. Nevyžaduje si samostatné myslenie a prijímať učiteľove názory sa zdá byť rozumné, pretože učiteľ vie viac než žiaci; je to navyše aj spôsob ako si nakloniť učiteľovu priazeň – pokiaľ nejde o veľmi výnimočného človeka. Ale zvyk pasívneho prijímania je v neskoršom živote katastrofálny. Spôsobuje, že človek hľadá a akceptuje vodcu, a že za vodcu akceptuje kohokoľvek, kto je do tohoto postavenia dosadený.
  Passive acceptance of the teacher's wisdom is easy to most boys and girls. It involves no effort of independent thought, and seems rational because the teacher knows more than his pupils; it is moreover the way to win the favour of the teacher unless he is a very exceptional man. Yet the habit of passive acceptance is a disastrous one in later life. It causes man to seek and to accept a leader, and to accept as a leader whoever is established in that position.
 15. Pokiaľ sa pamätám, v celých evanjeliách niet ani slova na chválu inteligencie.
  So far as I can remember, there is not one word in the Gospels in praise of intelligence.
 16. Hlavné veci, ktoré sa mi zdajú dôležité samé osebe a nie iba ako prostriedky na dosiahnutie iných vecí, sú poznanie, umenie, inštinktívne šťastie a vzťahy priateľstva a lásky.
  The main things which seem to me important on their own account, and not merely as means to other things, are knowledge, art, instinctive happiness, and relations of frendship or affection.
 17. Za vzor morálky sú považovaní ľudia, ktorí si sami odopierajú bežné potešenia, a vynahradzujú si to tým, že ich odopierajú druhým.
  The people who are regarded as moral luminaries are those who forego ordinary pleasures themselves and find compensation in interfering with the pleasures of others.
 18. Miesto otca v modernej predmestskej rodine je veľmi obmedzené – zvlášť, keď hrá golf.
  The place of the father in the modern suburban family is a very small one, particularly if he plays golf.
 19. Čas, v ktorom si užívame ničnerobenia, nie je premárnený.
  The time you enjoy wasting is not wasted time.
 20. Najväčším problémom sveta je to, že hlupáci a fanatici sú vždy veľmi sebaistí, ale rozumní ľudia sú plní pochybností.
  The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts.
 21. Z neužitočných poznatkov možno získať veľa potešenia.
  There is much pleasure to be gained from useless knowledge.
 22. Nejestvuje taký veľký nezmysel, z ktorého by vhodné konanie vlády nemohlo urobiť článok viery prevažnej väčšiny ľudí.
  There is no nonsense so errant that it cannot be made the creed of the vast majority by adequate governmental action.
 23. To je jeden z tých názorov, ktoré sú tak absolútne absurdné, že by ich mohol akceptovať iba veľmi vzdelaný človek.
  This is one of those views which are so absolutely absurd that only very learned men could possibly adopt them.
 24. Žiť bez pár vecí, po ktorých túžime, je nevyhnutnou zložkou šťastia.
  To be without some of the things you want is an indispensable part of happiness.
 25. Príliš málo slobody spôsobuje stagnáciu, príliš veľa chaos.
  Too little liberty brings stagnation and too much brings chaos.
 26. Nešťastní ľudia – napríklad tí, čo nemôžu spávať – sú na svoje nešťastie vždy hrdí.
  Men who are unhappy, like men who sleep badly, are always proud of the fact. (Bertrand Russell, Conquest of Happiness [1930] ch. 1)
 27. Zmysel pre povinnosť je užitočný v práci, ale škodí osobným vzťahom. Ľudia si želajú, aby ich mali radi, a nie aby ich rezignovane trpeli.
  A sense of duty is useful in work, but offensive in personal relations. People wish to be liked, not be endured with patient resignation. (Bertrand Russell, Conquest of Happiness [1930] ch. 10)
 28. Zo všetkých foriem opatrnosti je opatrnosť v láske azda najškodlivejšia pre pravé šťastie.
  Of all forms of caution, caution in love is perhaps the most fatal to true happiness. (Bertrand Russell, Conquest of Happiness [1930] ch. 12)
 29. Schopnosť inteligentne využiť voľný čas je posledným produktom civilizácie, ale v súčasnosti má túto schopnosť len veľmi málo ľudí.
  To be able to fill leisure intelligently is the last product of civilization, and at present very few people have reached this level. (Bertrand Russell, Conquest of Happiness [1930] ch. 14)
 30. Jedným z príznakov blížiaceho sa nervového zrútenia je presvedčenie, že práca postihnutého je nesmierne dôležitá.
  One of the symptoms of an approaching nervous breakdown is the belief that one's work is terribly important. (Bertrand Russell, Conquest of Happiness [1930] ch. 5)
 31. Človek by mal spravidla rešpektovať verejnú mienku len potiaľ, pokiaľ je to nevyhnutné nato, aby sa vyhol hladu a nedostal sa do väzenia. Ale všetko ostatné predstavuje dobrovoľné podriadenie sa zbytočnej tyranii a veľmi pravdepodobne bude narúšať všemožnými spôsobmi vlastné šťastie.
  One should as a rule respect public opinion in so far as is necessary to avoid starvation and to keep out of prison, but anything that goes beyond this is voluntary submission to an unnecessary tyranny, and is likely to interfere with happiness in all kinds of ways. (Bertrand Russell, Conquest of Happiness [1930] ch. 9)
 32. Aristoteles tvrdil, že ženy majú menej zubov než muži. Hoci bol dvakrát ženatý, nikdy ho nenapadlo overiť si toto tvrdenie pohľadom do úst svojich manželiek.
  Aristotle maintained that women have fewer teeth than men; although he was twice married, it never occured to him to verify this statement by examining his wives' mouths. (Bertrand Russell, Impact of Science on Society [1952] ch. 1)
 33. Báť sa lásky, znamená báť sa života, a tí, čo sa boja života, sú už z troch štvrtín mŕtvi.
  To fear love is to fear life, and those who fear life are already three parts dead. (Bertrand Russell, Marriage and Morals [1929] ch. 19)
 34. Skutočnosť, že nejaký názor je veľmi rozšírený, nie je vôbec dôkazom toho, že nie je úplne absurdný. Naopak, vzhľadom na hlúposť väčšiny ľudstva, je oveľa pravdepodobnejšie, že široko rozšírený názor je hlúpy než rozumný.
  The fact that an opinion has been widely held is no evidence whatever that it is not utterly absurd; indeed in view of the silliness of the majority of mankind, a widespread belief is more likely to be foolish than sensible. (Bertrand Russell, Marriage and Morals [1929] ch. 5)
 35. Matematiku možno definovať ako predmet, v ktorom nikdy nevieme, o čom hovoríme, ani či to, čo hovoríme, je pravda.
  Mathematics may be defined as the subject in which we never know what we are talking about, nor whether what we are saying is true. (Bertrand Russell, Mysticism and Logic [1917] ch. 4)
 36. Každý človek, nech už ide kamkoľvek, je obklopený mrakom uspokojujúcich presvedčení, ktoré ho sprevádzajú ako muchy za letného dňa.
  Every man, wherever he goes, is encompassed by a cloud of comforting convictions, which move with him like flies on a summer day. (Bertrand Russell, Sceptical Essays [1928], “Dreams and Facts”)
 37. V skutočnosti máme vedľa seba dva druhy morálky: jednu, ktorú kážeme, ale nedodržiavame, a druhú, ktorou sa riadime, ale zriedkakedy kážeme.
  We have, in fact, two kinds of morality side by side: one which we preach but do not practice, and another which we practice but seldom preach. (Bertrand Russell, Sceptical Essays [1928], “Eastern and Western Ideals of Happiness”)
 38. Nie je rozumné veriť nejakému tvrdeniu, ak niet žiadneho dôvodu predpokladať, že je pravdivé.
  It is undesirable to believe a proposition when there is no ground whatsoever for supposing it is true. (Bertrand Russell, Sceptical Essays [1928], “On the Value of Scepticism”)
 39. Je zrejmé, že „nemravnosť“ nie je pojem, ktorý by sa dal právne exaktne definovať; v praxi súdnych siení znamená „čokoľvek, čo pobúri súd“.
  It is obvious that “obscenity” is not a term capable of exact legal definition; in the practice of the Courts, it means “anything that shocks the magistrate”. (Bertrand Russell, Sceptical Essays [1928], “Recrudescence of Puritanism”)
 40. Vo filozofii ide o to, začať s niečim tak jednoduchým, že to ani nestojí za formulovanie a skončiť niečim tak paradoxným, že tomu nikto nebude veriť.
  The point of philosophy is to start with something so simple as not to seem worth stating, and to end with something so paradoxical that no one will believe it. (Bertrand Russell, The Philosophy of Logical Atomism)
 41. Strach je hlavným zdrojom povery a jedným z hlavných zdrojov krutosti. Prekonať strach je začiatok múdrosti.
  Fear is the main source of superstition, and one of the main sources of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom. (Bertrand Russell, Unpopular Essays [1950], “Outline of Intellectual Rubbish”)
 42. Človek je dôverčivý živočích a musí niečomu veriť. Ak nemá pre vieru dobré dôvody, uspokojí sa so zlými.
  Man is a credulous animal, and must believe something; in the absence of good grounds for belief, he will be satisfied with bad ones. (Bertrand Russell, Unpopular Essays [1950], “Outline of Intellectual Rubbish”)
 43. Ohromná väčšina intelektuálne významných ľudí neverí kresťanskému náboženstvu, no skrýva túto skutočnosť pred verejnosťou, pretože sa bojí, že stratí svoje príjmy.
  The immense majority of intellectually eminent men disbelieve the Christian religion, but they conceal the fact in public, because they are afraid of losing their incomes. (Bertrand Russell, Sceptical Essays [1928], “Freedom Versus Authority in Education”)
Preložil Adam Roman
Keď si došiel až sem, môžeš sa rozhodnúť čo ďalej...
 • môžeš ísť na základnú stránku...
 • môžeš ísť o úroveň vyššie...
 • môžeš dzI/Ovi napísať...
 • môžeš diskutovať s dzI/Om...
 • môžeš dzia podporiť...
 • ak sa ti informácia páči, môžeš si objednať knihu dzI/Ových myšlienok v knižnej podobe, kontaktuj ho e-mailom...
 

Your comment

Title
Comment
5 + 6 =
xxx
size 48 775 B
generated in 0.07255 s
created by dzI/O 2015 - 2024
this site needs to use cookies to work properly...
displayed 42 x
all 2 150 845 x
ip 44.221.73.157

support

page has income only from voluntary donaters
for month 2024 / 6, was on ads clicked 0,00 € (0 clicks), thanks...
please, support the creator
by account transfer:
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
account name:
Dziak Maroš, Ing.
bank:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
none
by paypal:
by viamo:
none
by donater:
by mail:
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovakia, EU
and now look, who donated:
madzi @ facebook
madzi @ facebook
lipka @ facebook
lipka @ facebook
pomoc @ facebook
pomoc @ facebook
zmysel @ facebook
zmysel @ facebook
kniha života @ facebook
kniha života @ facebook
documentor @ facebook
documentor @ facebook
univerozum @ facebook
univerozum @ facebook
share
statistics
TOPlist TOPlist TOPlist