Algoritmy

ako riešiť úlohy...

v3.36 08.06.2018 23:31

Úvod do algoritmov

čo je algoritmus...

Vlastnosti algoritmov

aké sú algoritmy...

Etapy algoritmizácie úloh

postup pri riešení úloh...

Zobrazenie algoritmov

ako sa zapisujú...

Skladba algoritmického jazyka

zložky algoritmu...

Príklad algoritmu

na vytvorenie predstavy...