none none none none
none none none none
This website uses cookies.
We use so-called cookies to operate our website. Cookies are files used to customize the content of a website, to measure its functionality and generally to ensure your maximum satisfaction.
Enable selected Enable all

it-security

Terms of Use1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú podmienky

spoločnosti xxx
sídlom: xxx
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu xxx, odd. Sro, vl.č.xxx IČO xxx
DIČ xxx
IČ DPH xxx
(ďalej len „Dodávateľ“ alebo „Poskytovateľ“)

1.2. Kontakt: e-mail: xx@xx.sk, telefónne číslo: +421 xxx xxx xxx

1.3. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Dodávateľa a Objednávateľa.

1.4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Dodávateľom a Objednávateľom, alebo Objednávky. V prípade ak podmienky v zmluve nie sú v príslušnom bode zhodné tak Podmienky dohodnuté v Zmluve sú nadradené VOP.

1.5. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne tu uvedené poskytované služby a to sú služby poskytované prostredníctvom tohoto WEBu (ďalej tiež len „Služba“ alebo „Služby“).

1.6. Tieto VOP spolu s ďalšími písomnými, alebo zmluvnými dokumentami a ústnymi dojednaniami, dohodnutými medzi Dodávateľom a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah vzťahu medzi Dodávateľom a Objednávateľom. Iné ako Zmluvné dojednania sú podriadené Zmluvným podmienkam a týmto VOP.

1.7. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy (ak nie je v Zmluve dohodnuté inak), alebo Objednávky.

1.8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na WEB stránke spoločnosti www.elsico.eu.

1.9. Objednaním Služby Objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

2.POPIS SLUŽIEB

2.1. Preklad je služba, ktorou sa text zo zdrojového jazyka prevedie/preloží do požadovaného cieľového jazyka. Služba je zvyčajne poskytovaná mimo priestorov Objednávateľa.

2.2. Korektúra je služba, ktorá zabezpečí gramatickú a štylistickú správnosť, terminologickú konzistentnosť textu. Služba je zvyčajne poskytovaná mimo priestorov Objednávateľa.

2.3. Tlmočenie je služba, ktorá zabezpečí ústnou formou preklad/tlmočenie zo zdrojového jazyka do cieľového jazyka. Služba je zvyčajne poskytovaná v priestoroch Objednávateľa, alebo v predom dohodnutej lokalite a priestoroch.

2.4. Výuka Jazykov je služba, ktorá zabezpečuje zvýšenie znalostí slovnej zásoby, schopnosti komunikácie a konverzácie, rozšírenie odbornej terminológie a pravidiel gramatiky v inom ako materinskom jazyku. Služba je zvyčajne poskytovaná v priestoroch Objednávateľa, alebo v predom dohodnutej lokalite a priestoroch.

3. DEFINÍCIA POJMOV

3.1. Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) je dokument, ktorý je písomne uzavretý medzi oboma zmluvnými stranami. Za Zmluvu sa považuje objednávka mailom, alebo vyplnený a odoslaný formulár Objednávka na WEB stránke Dodávateľa

3.2. Všeobecné Obchodné Podmienky sú tieto podmienky.

3.3. Dodávateľom je spoločnosť xxx, s.r.o.

3.4. Subdodávateľom je spoločnosť – právnická osoba, ktorá poskytuje služby, alebo dodáva tovar pre Dodávateľa t.j. xxx, s.r.o., ktorých konečným používateľom je Objednávateľ.

3.5. Objednávateľom je právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu na základe Objednávky alebo Zmluvy.

3.6. Cena Služby je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách. Ceny Služieb sú uvedené v Cenníku Služieb. K cene je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení, platných v čase poskytnutia Služby.

3.7. Cenník predstavuje zoznam Služieb a Cien, ktoré sú poskytované Dodávateľom, príplatky a zľavy. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ceny sú uvedené bez DPH.

4. POVINNOSTI DODÁVATEĽA

4.1. Povinnosťou dodávateľa je plniť požadované objednané, alebo zmluvne dohodnuté služby v čo najvyššej kvalite a v dohodnutých termínoch.

4.2. Dodávateľ je povinný poskytnúť dostatočnú a včasnú súčinnosť pri preberaní požiadavky, pri jej realizácii a rovnako aj pri riešení prípadných nezhôd.

4.3. Povinnosťou Dodávateľa je včas informovať Objednávateľa o prekážkach, ktoré bránia dodržaniu kvality, alebo termínu plnenia požiadavky a spoločne sa dohodnúť na krokoch ktoré zmiernia riziká, alebo ich úplne odstránia.

4.4. Povinnosťou dodávateľa je včas naštudovať poskytnutú terminológiu, a novú terminológiu, ktorá vznikne počas poskytovania Služby čo najskôr zaradiť do aktívneho používania.

4.5. Dodávateľ v pri službe Preklady je povinný zabezpečiť bezodkladne odstránenie preukázaných nedostatkov na svoje náklady, t.j. bez navýšenia ceny prekladu, pokiaľ nedostatky nie sú spôsobené nekvalitným zdrojovým textom, alebo nedodaním požadovanej terminológie.

4.6. Dodávateľ je povinný po prijatí reklamácie bezodkladne začať na riešení tejto reklamácie, vyriešiť ju čo najskôr, najneskôr však do 30 dní.

5. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

5.1. Okrem všeobecne platných a všeobecne zaužívaných povinností Objednávateľa platia pre výkonu zabezpečenie Služieb najmä povinnosti uvedené v nasledujúcich bodoch.

5.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť dostatočnú a včasnú súčinnosť pri zadávaní požiadavky, pri jej realizácii a rovnako aj pri riešení prípadných nezhôd.

5.3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť v súvislosti s poskytovanými službami všetky podmienky súvisiace s výkonom poskytovanej služby a to najmä bezpečnosť práce a technické prostriedky a to na svoje náklady.

5.4. Ak je zabezpečenie týchto podmienok požadované zabezpečiť na strane Dodávateľa, Objednávateľ je povinný takéto náklady zaplatiť bezodkladne a to pre začatím výkonu Služby. Objednávateľ je povinný na takúto skutočnosť upozorniť vopred Dodávateľa. Ak sa uvedené skutočnosti objavia v priebehu výkonu činnosti Dodávateľ môže svoju činnosť ukončiť, pričom Objednávateľ je povinný uhradiť celú predpokladanú sumu objednávky.

5.5. Objednávateľ má plnú zodpovednosť za zabezpečenie bezpečnosti výkonu činností Dodávateľa.

5.6. V prípade vzdialenej lokality (mimo bežného miesta výkonu práce) je Objednávateľ povinný zabezpečiť dopravu, ubytovanie a stravovanie na svoje náklady, inak je povinný takéto náklady Dodávateľovi uhradiť v plnej výške v zmysle platných predpisov a vyhlášok v príslušnej krajine.

5.7. Povinnosťou Objednávateľa je upozorniť na akékoľvek neštandardné podmienky výkonu služby zabezpečiť bezpečnosť práce a súvisiace náklady pokryť.

5.7.1. Za štandardné podmienky v zmysle tohoto bodu sa považuje výkon v kancelárskych/administratívnych priestoroch, prednáškovej sále a podobne.

5.7.2. Za neštandardné podmienky sa považuje výkon práce vo výrobných priestoroch, na stavbách, v exteriéri všeobecne, a podobne.

5.8. Povinnosťou objednávateľa je zabezpečiť pri dlhšom výkone ako 2 hodiny pravidelné prestávky, občerstvenie, pitný režim a stravovanie v zmysle povinností aké platia pre vlastných zamestnancov.

5.9. Povinnosťou Objednávateľa je poskytnutie technických prostriedkov v prípade služieb uvedených v bode 2. sa jedná hlavne poskytnutie priestorov vybavených didaktickými pomôckami, súvisiacim hardvérovým (ďalej len „HW“) alebo softvérovým (ďalej len „SW“) vybavením.

5.10. Povinnosťou Objednávateľa je poskytnutie v prípade Služieb tlmočení, potrebnej techniky a to najmä HW a SW vybavenia napr. pre simultánne tlmočenie.

5.11. Povinnosťou Objednávateľa je poskytnutie v prípade Služieb prekladov, potrebnej techniky a to najmä HW a SW vybavenia napr. softvérových licencií, Licenčných kľúčov, interných terminologických slovníkov a podobne.

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Ceny za poskytované Služby sú účtované podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

6.2. K stanoveným cenám budú účtované príplatky pri urgentnom objednaní kratšom ako 5 pracovných dní v zmysle platného Cenníka Služieb.

6.3. Plná cena za objednané služby bude účtovaná ak je objednávka zrušená menej a ko 5 pracovných dní vopred v zmysle platného Cenníka Služieb.

6.4. Body 1.2 a 1.3 sa netýkajú Zmluvne dohodnutých služieb, kde sú dohodnuté individuálne podmienky.

6.5. Dodávateľ má právo zmeniť Cenu Služby. Dodávateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú zmenu Cenníka Služieb a to e-mailom, alebo uverejnením na web stránke Dodávateľa.

6.6. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

6.7. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Dodávateľa, inak je Objednávateľ v omeškaní.

6.8. Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za Služby je Dodávateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi vo výške 0,1 % z ceny Služby za každý začatý deň omeškania.

6.9. V prípade, že Služba nie je Objednávateľom akceptovaná, pričom dôvod nie je uznaný oboma stranami, považuje sa Služba dodanú v plnom rozsahu a Dodávateľ má právo vystaviť faktúru v plnej výške objednaných Služieb a Objednávateľovi je povinný túto faktúru bezodkladne v termíne splatnosti uhradiť.

6.10. V prípade, že poskytovanie Služby je prerušené z akéhokoľvek dôvodu, považuje Služba dodanú minimálne v rozsahu, ktorý bol až do prerušenia vykonaný a Dodávateľ má právo vystaviť faktúru vo výške, ktorá zodpovedá realizovanému rozsahu a iným vynaloženým nákladom objednaných Služieb a Objednávateľovi je povinný túto faktúru bezodkladne v termíne splatnosti uhradiť.

7. KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

7.1. Za kvalitný preklad považujeme tzv. „funkčný preklad“, ktorý jednoznačne prenesie vyjadrenie skutočností zo zdrojového do cieľového jazyka. Profesionálny prístup prekladateľa samozrejme zaručuje maximálne vynaložené úsilie na čo najvernejší preklad.

7.2. Interné postupy a procesy na zabezpečenie dodržania kvality poskytovaných služieb sú v súlade normami STN EN ISO 17100, resp. STN EN 15038.

8. RIEŠENIE VADY POSKYTNUTEJ SLUŽBY, REKLAMÁCIE

8.1. Reklamáciou v zmysle týchto VOP je preukázateľná nezhoda (vada) medzi zadaním, resp. požiadavkami uvedenými v Objednávke, alebo Zmluve a výstupným preberaným produktom, alebo službou.

8.2. Za vadu v zmysle reklamácie sa nepovažuje pripomienkovaný priebežne zaslaný preklad, ktorý slúži hlavne na posúdenie použitej terminológie, jej zjednotenie a následnú korektúru, ktorá bude vykonaná dodávateľom. Takýto postup sa považuje za bežnú iteráciu k dosiahnutiu čo najlepšej výslednej kvality.

8.3. Za vadu resp. reklamáciu sa nepovažuje pri Službe preklady napríklad

8.3.1. Chyby v preklade spôsobené nejednoznačnosťou zdrojového textu

8.3.2. Terminologická nekonzistencia prekladu vyplývajúca z nedostatočnej konzistentnosti zdrojového textu

8.3.3. Použitie synonymických výrazov

8.3.4. Použitie zjednodušeného, alebo preformulovaného textu, ak takýto text lepšie, jednoduchšie popisuje funkčnosť, alebo postup.

8.3.5. Rozdelenie zložitých textov zdrojového textu do viacerých viet, etc.

8.3.6. Použitie úplne iného výrazu v preklade v prípade chyby v zdrojovom jazyku

8.4. Za vadu resp. reklamáciu sa nepovažuje pri Službe tlmočenia napríklad

8.4.1. Nedostatočne porozumenie, resp. počutie spôsobené vadou reči, nedostatočne artikulovanou výslovnosťou a podobne.

8.4.2. Nedostatočne porozumenie, resp. počutie spôsobené technickými prenosovými prostriedkami, alebo hlučným pracovným prostredím

8.5. Podanie reklamácie je podmienené uvedením presných informácií s uvedením konkrétnych nezhôd, ich počtu a vyznačenia v dokumente, pokiaľ sa reklamácia týka písomných dokumentov.

8.6. Podanie reklamácie nemá vplyv na prevzatie poskytnutej Služby s výhradami (Reklamáciou) a nemá odkladný vplyv na úhradu objednaných služieb v plnom rozsahu v zmysle Objednávky.

9. PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

9.1. Objednávateľ a Dodávateľ majú v prípade akejkoľvek nezhody, reklamácie, alebo sporu záujem riešiť záležitosti takéhoto typu rokovaním oboch zmluvných strán.

9.2. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Ochrana osobných údajov je predmetom samostatného dokumentu s názvom „Ochrana osobných údajov“.

11. OCHRANA SPOTREBITEĽA

11.1. Ochrana spotrebiteľa je predmetom samostatného dokumentu s názvom „Ochrana spotrebiteľa“. Tento dokument sa týka Služieb poskytovaných pre Fyzické osoby.

12. ZACHOVANIE DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

12.1. Zachovanie dôverných informácií je predmetom samostatného dokumentu s názvom “Dohoda o zachovaní dôverných informácií”. Účelom a cieľom Dohody je zabezpečenie utajenia všetkých informácií dôvernej povahy.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Pre platnosť VOP je rozhodujúce slovenské znenie.

13.2. Platnosť VOP Objednávateľa, alebo Subdodávateľa alebo platnosť jednotlivých častí VOP Objednávateľa, alebo Subdodávateľa nie je pre Dodávateľa záväzná a nie je ich možné uplatňovať, pokiaľ na ne nebol Dodávateľ upozornený vopred, alebo dostatočne včas a to písomnou formou a jednoznačným písomným potvrdením súhlasu s VOP Objednávateľa, alebo Subdodávateľa a to vlastnoručným podpisom na každej strane VOP.

13.3. Vzťahy, ktorých riešenie nie je obsiahnuté v týchto VOP sa riadia príslušnými zákonmi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

13.4. Neplatnosť niektorého z ustanovení týchto VOP nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

13.5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 01.07.2020.

13.6. Aktuálne znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok nadobúda účinnosť 01.07.2020.Copyright © 2019 - 2024
Cookies | Privacy policy | Terms of use