move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Neprejavené

entries
44
shows
5 786
uniques
488
theme was created 25.10.2020 by Dušan
18

17. EnaXnaY 30.10.2020, 16:56

To je výhovorka Neexistuje zlyhanie, len nedostatočná snaha

30.10.2020, 17:08
Nevyhováram sa, ale pravdou je, že už si z toho robím aj srandu.
Dá sa vysvetľovať niekomu, kto chce pochopiť.
Na presviedčanie je zbytočné plytvať energiou, takže asi máš pravdu - nemám snahu.
as response to :
17

16. kntsz 30.10.2020, 16:55

13- inak sa nedá. Zase odcitujem Junga: Ak sa niekto dostane výraznejšie ďalej v poznaní ako jeho okolie, tak osamotnie. Nie že by som sa zrovnával s Jungom a Einsteinom, ale oni dvaja ako rovesníci (2 roky rozdiel) a dobrí priatelia sa takto navzájom sťažovali, že nik z kolegov ich nechápe, majú ich za bláznov a cítia sa osamotení aj keď majú okolo seba spústu známych ľudí.

30.10.2020, 16:56
To je výhovorka

Neexistuje zlyhanie, len nedostatočná snaha
as response to :
16

13. EnaXnaY 30.10.2020, 16:39

Asi niekde robíš chybu

30.10.2020, 16:55
13-
inak sa nedá.
Zase odcitujem Junga:
Ak sa niekto dostane výraznejšie ďalej v poznaní ako jeho okolie, tak osamotnie.
Nie že by som sa zrovnával s Jungom a Einsteinom, ale oni dvaja ako rovesníci (2 roky rozdiel) a dobrí priatelia sa takto navzájom sťažovali, že nik z kolegov ich nechápe, majú ich za bláznov a cítia sa osamotení aj keď majú okolo seba spústu známych ľudí.
as response to :
13

12. kntsz 30.10.2020, 16:38

10- čo na tom nerozumieš Lemmy. Vysvetľujem ti to už 4 roky

30.10.2020, 16:39
Asi niekde robíš chybu
as response to :
12

10. Lemmy 30.10.2020, 15:21

Nerozumiem téme.

30.10.2020, 16:38
10-
čo na tom nerozumieš Lemmy.
Vysvetľujem ti to už 4 roky
as response to :
10

9. Dušan 30.10.2020, 15:08

Ahoj kntz Neviem, čo viac dodať. Len tak ďalej v bádaní (ne)Vedomia.

30.10.2020, 15:21
Nerozumiem téme.
as response to :
9

8. kntsz 30.10.2020, 11:46

Neviem či správne chápem, takže neber ma príliš vážne. Ja sa otázkami vedomia, nevedomia či spiritualitou ako celku zaoberám asi 10-15 rokov (vo voľných chvíľach) a to iba v súvislosti s možným vedeckým dokazovaním existencie Boha. Dostal som sa k tomu náhodou cez youtube, kde ma zaujal jeden dlhý rozhovor s doc. M. Králom - inak s trochu oplašeným novinárom. Mojim nosným záujmom je teda vedecký dôkaz existencie Boha. Je to veľmi široká oblasť, so spústou nových pojmov, nových mien vedcov prakti...

30.10.2020, 15:08
Ahoj kntz

Neviem, čo viac dodať. Len tak ďalej v bádaní (ne)Vedomia.
as response to :
8

7. Dušan 26.10.2020, 21:08

Ahoj kntz Ono stou existenciou je tak, časopriestor, prítomnosť, prítomný okamih, tu a teraz, a neexistencia je vlastne minulosť a budúcnosť, psychologický čas. Existencia je tak merateľný čas, sú to zrealizovatelne plány a ciele... A k Jungovi. Jeho chápanie (ne)Vedomia je vlastne postavené na jeho skúmaní. Hneď potom ako sme si prešli všetkými úrovňami vedomia, sa nám otvára (ne)vedomie. Opýtam sa ťa takto. Chceš byť vedomý a sebavedomý, to znamená, že si budeš neustále seba pripomínať, bud...

30.10.2020, 11:46
Neviem či správne chápem, takže neber ma príliš vážne.
Ja sa otázkami vedomia, nevedomia či spiritualitou ako celku zaoberám asi 10-15 rokov (vo voľných chvíľach) a to iba v súvislosti s možným vedeckým dokazovaním existencie Boha. Dostal som sa k tomu náhodou cez youtube, kde ma zaujal jeden dlhý rozhovor s doc. M. Králom - inak s trochu oplašeným novinárom.
Mojim nosným záujmom je teda vedecký dôkaz existencie Boha.
Je to veľmi široká oblasť, so spústou nových pojmov, nových mien vedcov prakticky od Platóna a Aristotela cez Descartesa, Newtona, Darvina, Einsteina, Junga.... až po súčasné najnovšie poznatky z kvantovej fyziky.
Áno, sú rôzne náboženstvá po celej Zemi a sú rôzne zoskupenia ako New age ..... až po sekty. Každý niečo tvrdí a často úplne protichodne.
Pri hľadaní pravdy je nevyhnutné sa držať metódy vedeckého poznávania zadefinovanej R. Popperom všeobecne uznanej, ale aj doplnenej o metódy poznávania G.Junga, lebo skúmanie v oblasti duchovna je predsa len o niečo odlišné ako skúmanie hmoty - nie však menej platné.
Vzhľadom k zložitosti celej problematiky je tiež potrebné abstrahovať od často falošných údajov a preto sa držím schémy, ktorú de facto založil doc. Král na údajoch vedeckých dôkazov z celej histórie vedy, doplnenej o údaje Junga a iných minulých a súčasných vedcov z oblasti analytickej psychológie, hlbinnej psychológie a psychológie ľudského nevedomia, ktoré áno, poväčšine vychádzajú z Jungových zistení.
Ak by som mal uviesť kostru toho, k čomu som dospel po cca 15 rokoch, tak je to táto schéma:
Na počiatku bolo Slovo - informácia o všetkom a touto informáciou bol Boh alebo ak si skeptik kľudne použi slovo Kozmická pamäť.
Informácia je predchodca energie a energia je hmota.
V jednoduchej logike - ak vieš ako, tak to urobíš s podstatne menšou energiou ako keď ju nemáš a limitou tohto stavu je čistá a dokonalá informácia, ktorá ak vie ako, tak si hmotu vytvorí akú chce - aj živú.
Nebudem písať prečo, lebo je to na dlhšie.
Konečným dielom Informácie je človek, ktorý nielen dokáže s informáciami pracovať, ale ich dokáže aj vytvárať a to nielen, ale hlavne v oblasti duchovnej, čím napĺňa hlavný Boží zámer: Človek na obraz Stvoriteľa.
Vytváranie informácií v duchovnej oblasti je naše poslanie a nie je to nič jednoduché. Jung preukázateľne t.j. testovateľne zistil existenciu štyroch oblastí duchovna:
* Vedomá oblasť, v ktorej sa denne pohybujeme, pracujeme s ňou podľa vlastnej slobodnej vôle a vytvárame informácie dobré aj zlé pre ďalšie tri duchovné oblasti, ktoré spoločne môžeme nazvať Nevedomie t.j. oblasti, do ktorých z vlastnej vôle sa nie sme schopný dostať, to však neznamená, že sa do týchto oblasti človek nedostáva:
1. oblasť je Osobné nevedomie, v ktorej sú všetky informácie nášho života a všetky informácie v línii našich predkov.
2. oblasť je Kolektívne nevedomie, ktoré zahŕňa v sebe informácie zo životov všetkých ľudí a to počnúc okamihom kedy sa človek stal človekom. Odhaduje sa čas 3 až 5 milionov rokov späť.
3. oblasť je oblasť o ktorej Jung píše, že sa v nej všetko akoby strácalo či nie je možné vystopovať výskumom niečo človekom uchopiteľné, ale napriek tomu to zreteľne existuje. Túto oblasť je možné nazvať aj Bohom.
Všetky oblasti sú v neustálom prepojení včítane oblasti vedomej aj keď si to neuvedomujeme.
Je tam istý princíp: Ak zlo v nevedomej oblasti začína prevažovať, tak sa vracia na ľudstvo ako psychická epidémia okrem prebiehajúcej väzby na človeka ako jednotlivca z dôvodu jeho redukovania v Nevedomí.
V tejto logike sa dajú vystopovať aj mnohé opakujúce sa tragédie jednotlivých ľudí a aj dôvod obrovských tragédií ako sú vojny.

Sám som až zhrozený, ako všetko so všetkým súvisí a aký je to obrovský priestor, pri ktorom sú prírodné vedy zanedbateľnými informáciami aj keď pre poznanie celého súcna človekom t.j. aj s celou spiritualitou potrebnými.
consents: Dušan
as response to :
7

6. kntsz 26.10.2020, 20:47

5- Dušan, Lemmy je tvrdý ateista - humanista. Duchovno je pre neho vlastnosť hmoty, takže ak neexistuje hmota, neexistuje ani duchovno. Ak povieš priestor, tak to je hmota. Podľa Einsteina existuje hmota a čas v jednote - v časopriestore. Ani čas a ani priestor nemôžu existovať samostatne. Vesmír - celý je v čase a priestore. Tam, kde už vesmír nesahá, tam nie je existencia. Zainteresovaní vravia, že vesmír je konečný, ale bez hraníc. Vesmír sa rozpína a tam kde "narastie" tam je vesmír a tam kd...

26.10.2020, 21:08
Ahoj kntz

Ono stou existenciou je tak, časopriestor, prítomnosť, prítomný okamih, tu a teraz, a neexistencia je vlastne minulosť a budúcnosť, psychologický čas.
Existencia je tak merateľný čas, sú to zrealizovatelne plány a ciele...

A k Jungovi. Jeho chápanie (ne)Vedomia je vlastne postavené na jeho skúmaní. Hneď potom ako sme si prešli všetkými úrovňami vedomia, sa nám otvára (ne)vedomie.

Opýtam sa ťa takto. Chceš byť vedomý a sebavedomý, to znamená, že si budeš neustále seba pripomínať, budeš si neustále klásť dôraz na seba a budeš sledovanou osobnosťou, alebo (ne)Vedomý, kde si staviaš do popredia iba sebauvedomenie, čo znamená, že si sám, nikto o tebe nevie, si nikto, nie si prenasledovaný.

Prikladám deväť stavov bytostí na ukážku:
Deväť stavov Bytosti:
1. Kozmická nadvedomá myseľ - Nirvána, pravda, nebo
2. Kolektívna nadvedomá myseľ - Boh, náboženstvo
3. Nadvedomá integrovaná myseľ (osvietenie), krištáľové jasné vnímanie
4. Skutočná vedomá myseľ - meditácie
5. Vedomá myseľ - tvorivá, iskrička, semienko, vedomie, vedomý človek
6. (Pod)vedomá myseľ - subjektívny duch, služobníci, spoločníci, sprievodcovia, prostredníci...
7. Individuálne (ne)vedomá myseľ - sny, drogy, potlačované prejavovanie sa spoločnosťou, (ne)vedomie, (ne)vedomý človek sa rovná stavu človeka, ktorý už bol vedomým človekom, má skúsenosť s vedomým, úmyselné (ne)vedomie
8. Kolektívna (ne)vedomá myseľ - skumanie (ne)vedomej mysle, porážka, smrť a poparava vlastného eGa a mysle
9. Kozmická (ne)vedomá myseľ - priroda, zem, odvracanie zraku od ľudí, stavanie sa im chrbtom, vstupovanie do prírody

link
as response to :
6

5. Dušan 26.10.2020, 20:02

Predstav si, že nazeráš s dostupne možným nanoskopom na nejaký predmet, objekt. Neustálym prehlbovaním narážaš na hmotu "pohybujúce sa častice, atomy, molekuly... ktoré tvoria hmotu", ale aj na prázdny priestor, ktorý v tomto prípade je nekonečný proces toho prehlbovania. (Ne)hmota je nekonečné rozplývanie, rozpúštanie hmoty, v (ne)formu a v ničotu, v prázdnotu, je to priestor medzi pohybujúcimi sa časticami, atómami a molekulami. Je to, ako nekonečne scvrkávanie a rozpínanie vesmíru pred kola...

26.10.2020, 20:47
5-
Dušan, Lemmy je tvrdý ateista - humanista.
Duchovno je pre neho vlastnosť hmoty, takže ak neexistuje hmota, neexistuje ani duchovno.
Ak povieš priestor, tak to je hmota.
Podľa Einsteina existuje hmota a čas v jednote - v časopriestore.
Ani čas a ani priestor nemôžu existovať samostatne.
Vesmír - celý je v čase a priestore. Tam, kde už vesmír nesahá, tam nie je existencia. Zainteresovaní vravia, že vesmír je konečný, ale bez hraníc.
Vesmír sa rozpína a tam kde "narastie" tam je vesmír a tam kde ešte nie je tam nie je existencia - teda ani prázdno.
Mimo hmotu však existuje duchovná oblasť t.z.v. Nevedomie, ktoré tu bolo skorej ako hmota. Nevedomie preto, lebo si ho z vlastnej vôle nie sme schopní uvedomiť. Podrobnejšie viď C,G.Jung - analytická psychológia. napr. link
consents: Dušan
as response to :
5

4. Lemmy 26.10.2020, 18:30

Tú (ne)hmotu si neviem predstaviť. Všade vidím hmotný priestor, i vo vákuu.

26.10.2020, 20:02
Predstav si, že nazeráš s dostupne možným nanoskopom na nejaký predmet, objekt. Neustálym prehlbovaním narážaš na hmotu "pohybujúce sa častice, atomy, molekuly... ktoré tvoria hmotu", ale aj na prázdny priestor, ktorý v tomto prípade je nekonečný proces toho prehlbovania.

(Ne)hmota je nekonečné rozplývanie, rozpúštanie hmoty, v (ne)formu a v ničotu, v prázdnotu, je to priestor medzi pohybujúcimi sa časticami, atómami a molekulami.

Je to, ako nekonečne scvrkávanie a rozpínanie vesmíru pred kolapsom.

Jednoducho si predstav (ne)hmotu ako vzduch, v ktorom nič nieje. Prázdny priestor, si predstav ako možnosť v ňom sa prejaviť. Čo ja viem, preletíš cez neho, a tak.

Prazdný priestor sa nedá uchopiť, nedá sa cítiť a pociťovať. Je ako neviditeľný duch, priehladný duch, cez ktorého aj vystrelený šíp z luku preletí a jeho sa ani len nedotkne.

(Ne)Hmota je niečo, čo sa nedá uchopiť. To je prázdny priestor. Môžeš doň naukladať hmotné veci a predmety.

Hmota má v sebe a naokolií seba, prázdne priestory, vesmíry. Je to ako Bytie, ktoré má v sebe a naokolí (neBytia)
as response to :
4

3. Dušan 26.10.2020, 18:28

No Lenny, pod pojmom prázdny priestor, prázdny vesmír, chápem (ne)hmotu. (ne)Hmota to je prázdny priestor medzi časticami. Definícia hmoty je pohyb častíc okolo jadra

26.10.2020, 18:30
Tú (ne)hmotu si neviem predstaviť. Všade vidím hmotný priestor, i vo vákuu.
as response to :
3

2. Lemmy 26.10.2020, 17:56

V obrázku sa píše: (ne)hmota prázdny vesmír Mám s prázdnym priestorom problém. Neviem si vo vesmíre predstaviť prázdny priestor, všade vidím hmotu. Prázdny pre mňa znamená, že tam nie je nič.

26.10.2020, 18:28
No Lenny, pod pojmom prázdny priestor, prázdny vesmír, chápem (ne)hmotu.

(ne)Hmota to je prázdny priestor medzi časticami.
Definícia hmoty je pohyb častíc okolo jadra
as response to :
2

1. Dušan 25.10.2020, 22:02

Konečná úprava tohto (ne)zmyslu. Totiž, ak je doma konkrétny člen rodiny, najmä cez výkend, tak vypisujem takéto konini. Dajte mi pokoj! Povedal Som si, že už viacej nikdy!!! Nemám to za potreby, jednak vypisovať a jednak sa touto koninou zaoberať. Tak ako pominulé príspevky tohto typu na FB, Blogu, One Note, fórach Som vymazal, pravdepodobne ani tento príspevok nevydrží viac ako dva dni. Čo si milý čitatelia tohto blogu myslíte o tejto mojej aktivite? Je to normálne? Podľa mňa je to choré!!...

26.10.2020, 17:56
V obrázku sa píše: (ne)hmota prázdny vesmír

Mám s prázdnym priestorom problém. Neviem si vo vesmíre predstaviť prázdny priestor, všade vidím hmotu. Prázdny pre mňa znamená, že tam nie je nič.
as response to :
1
25.10.2020, 22:02
Konečná úprava tohto (ne)zmyslu. Totiž, ak je doma konkrétny člen rodiny, najmä cez výkend, tak vypisujem takéto konini. Dajte mi pokoj! Povedal Som si, že už viacej nikdy!!!


Nemám to za potreby, jednak vypisovať a jednak sa touto koninou zaoberať. Tak ako pominulé príspevky tohto typu na FB, Blogu, One Note, fórach Som vymazal, pravdepodobne ani tento príspevok nevydrží viac ako dva dni.

Čo si milý čitatelia tohto blogu myslíte o tejto mojej aktivite? Je to normálne? Podľa mňa je to choré!!!

link

link

Blog:
link

newest entries : 

"vedec" [show chain]before 13 minutes
created by dzI/O 2015 - 2022size : 115 580 Bgenerated in : 0.134 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 10 843 625 xunique displays : 1 307 406 xip address : 54.92.164.9

please, support the creator

page has income only from voluntary donaters...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...