move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / philosophy / chain

Moje úvahy o živote

entries
6
shows
1 865
uniques
661
theme was created 27.07.2018 by smilan
4

3. kntsz 29.07.2018, 17:00

1- Zaujímalo by ma, či je tento príspevok prevzatý od iného autora (ktorého?), alebo autorom si sám, či vôbec aký je tvoj vzťah k obsahu príspevku. Kto si aspoň sem tam všíma moje príspevky vie, že som zástancom existencie mimohmotného duchovna (Nevedomia) zadefinovaného a dokázaného C.G.Jungom a následnými hlbinnými psychológmi. Poznávajúc verejne prebiehajúce dokazovanie existencie Boha na princípe definície vedeckého poznania zadefinovaného R. Popperom pre hmotne energetický (materiálny) svet...

30.08.2018, 18:17
Autorom textu, na ktorý reagujete som ja sám. Budem postupne zverejňovať ďalšie svoje texty, objasňujúce moje vnímanie hmotného a duchovného sveta.

Tu by som chcel ale zdôrazniť, že nie je možné dokazovať duchovnú realitu materiálnymi, racionálnymi a vedeckými prostriedkami. Tie sú totiž duchovnu nerovnorodé a preto ho nemajú šancu nijakým spôsobom uchopiť. Rozum a racionalita sú hmotné a preto sú obmedzené hranicami hmotnosti.

Človek má však receptor pre vnímanie duchovna a tým je jeho citová schopnosť. Len týmto spôsobom je schopný vnímať veci duchovné. Ak sa totiž hovorí o Stvoriteľovi ako o Láske a o ceste k nemu, ktorá má byť cestou lásky, treba si uvedomiť, že láska, ako najvyšší princíp bytia je uchopiteľná práve citom, pričom rozumový kalkul pri nej absolútne zlyháva.
as response to :
3

1. smilan 27.07.2018, 19:30

Tajomstvo ľudského mozgu Je zvláštne, že ľudstvo, a to i pri dnešnom vývoji, sa doposiaľ nenaučilo a takmer vôbec nedokáže využívať jednu z najvyšších a najdokonalejších funkcií svojho mozgu. Ide o epifýzu, nazývanú aj šišinka mozgová. Súčasná civilizácia je civilizáciou materialistickou a to so všetkými, tomu zodpovedajúcimi dôsledkami. No a jedným z nich je i tvrdé odmietanie existencie všetkého, čo sa nachádza mimo hmoty. Čiže odmietanie vyšších duchovných svetov a odmietanie jestv...

29.07.2018, 17:00
1-
Zaujímalo by ma, či je tento príspevok prevzatý od iného autora (ktorého?), alebo autorom si sám, či vôbec aký je tvoj vzťah k obsahu príspevku.
Kto si aspoň sem tam všíma moje príspevky vie, že som zástancom existencie mimohmotného duchovna (Nevedomia) zadefinovaného a dokázaného C.G.Jungom a následnými hlbinnými psychológmi. Poznávajúc verejne prebiehajúce dokazovanie existencie Boha na princípe definície vedeckého poznania zadefinovaného R. Popperom pre hmotne energetický (materiálny) svet a rozšírené Jungom o vedecké skúmanie Duchovna, som čím ďalej tým viacej presvedčený o existencii Boha – teda nie je to už iba v rovine viery.
Tvoj príspevok síce potvrdzuje moje presvedčenie, napriek tomu si myslím, že uvažovanie ide zlým smerom.
Nielen však to. Nie je možné písať o mimohmotnom duchovne (natož o Bohu) a používať falošné a zavádzajúce postupy.
Neuviedol si jedinú informáciu, ktorá by aspoň smerovala ku konštatovaniu, že epifýza – žľaza s vnútornou sekréciou produkujúcou určitú látku ako iné podobné žľazy, by mala byť niečo viacej a dokonca nejakým centrom na príjem mimohmotného signálu. O centre duše pri srdci už ani nehovorím. Srdce sa už bežne transplantuje a duchovná podstata človeka sa nemení. Radenie myšlienok v texte je účelové – len aby bol dosiahnutý cieľ a tým príspevok uniká od mravnosti.
Schopnosť človeka napájať sa na mimohmotné duchovno – Boha, je závislá od úplne iných predpokladov a úplne iných skutočností.
Áno, na jednej strane sa aj sám človek môže dopracovávať do takéhoto stavu, ale je to procesom Individuácie t.j. vedomým získavaním vlastností, ktoré ho približujú Božiemu zámeru, ale môže to nastať aj „bez“ pričinenia samotného človeka spontánne, ako napr. niektorí biblickí proroci, ale aj v súčasnosti ľudia, ktorí boli Bohom vybraní a je úplne jedno či epifýzu majú funkčnú, alebo nie. Státisíce a možno i viacej ľudí sa ocitli a ocitajú mimo svojho fyzického tela, ktoré napr. pri zážitkoch blízkych smrti, už je vrátane epifýzy prakticky nefunkčné.
Je to všetko „kapánek“ zložitejšie.
as response to :
1
27.07.2018, 19:30
Tajomstvo ľudského mozgu


Je zvláštne, že ľudstvo, a to i pri dnešnom vývoji, sa doposiaľ nenaučilo a takmer vôbec nedokáže využívať jednu z najvyšších a najdokonalejších funkcií svojho mozgu. Ide o epifýzu, nazývanú aj šišinka mozgová.

Súčasná civilizácia je civilizáciou materialistickou a to so všetkými, tomu zodpovedajúcimi dôsledkami. No a jedným z nich je i tvrdé odmietanie existencie všetkého, čo sa nachádza mimo hmoty. Čiže odmietanie vyšších duchovných svetov a odmietanie jestvovania Stvoriteľa.

Že tomu ale tak je a že tomu tak vôbec môže byť je spôsobené práve neschopnosťou využitia orgánu šišinky mozgovej, pretože táto nám má slúžiť ako určitá anténa, schopná zachytávať podnety a impulzy z vysokých sfér, nachádzajúcich sa nad hmotnosťou.

Dnes už nikto nepochybuje, že existujú molekuly, atómy, protóny a neutróny, čiže celý obrovský mikrosvet. Ten však existoval vždy a teda i dávno pred objavením mikroskopu. Mikrokozmos bol ale ľuďom dovtedy neznámy a nedostupný. Tento neznámy a pre nás doposiaľ neexistujúci svet mohli ľudia objaviť a jeho objav plne zužitkovať až po vynájdení mikroskopu.

No a podobne je to aj s vyššími duchovnými svetmi a existenciou Stvoriteľa. Ak by ľudia dokázali správne využívať orgán šišinky mozgovej, nosiaci vo svojej hlave, stal by sa pre nich tento záhadný a nepoznaný svet obdobne vnímateľným a uchopiteľným, ako svet hmotný. Jeho existencia by sa stala nezvratnou, pretože človek má k jeho poznaniu v sebe, čiže vo svojom mozgu všetky predpoklady.

Ako ich však aktivovať a správne využiť?

V oblasti zhluku nervových buniek v blízkosti srdca, nazvanom srdcová pleteň sídli náš duch - naše skutočné a pravé „ja“. Do tej oblasti vždy smeruje náš prst vtedy, ak hovoríme o sebe samých.

Hlasom nášho ducha, hlasom našej skutočnej a pravej osobnosti je hlas citu, alebo inak povedané, hlas svedomia. Ak mu začneme viac načúvať, je nám tento tichý hlas schopný v každej životnej situácii ukázať ako jednať správne, dobre, čisto a spravodlivo. K tomu netreba žiadneho štúdia a žiadnej námahy. Túto schopnosť nosí vo svojom srdci - vo svojom duchu každý z nás úplne rovnako. Človek musí iba dbať, aby nenechal tento tichý hlások prehlušiť niečím iným.

Aby tomu v nijakom prípade nemohlo dôjsť a aby sme mali v hmotnom svete pevnú oporu v rozlišovaní správneho od nesprávneho, boli nám z vysokých duchovných sfér, a to prostredníctvom k tomu vyvolených ľudí, ešte navyše sprostredkované jednoduché zásady pre správny život človeka vo stvorení. Sú obsiahnuté v Desatore a v Kristovom učení o láske k blížnemu, ako k sebe samému.

Tieto zásady boli ľudstvu dané nie v zmysle základu pre vznik rôznych cirkví, ale jedine v zmysle ich praktického a každodenného využívania v reálnom živote. Ak by sa ľudia riadili vo všetko svojom myslení, cítení, reči a jednaní hlasom svojho svedomia a korigovali by to Desatorom a Kristovým učením o láske k blížnemu, ak by túžili byť čoraz lepší, čistejší a spravodlivejší, práve touto ich túžbou a touto ich snahou by sa stále viac a viac rozochvieval orgán šišinky mozgovej. Ako anténa by sa čoraz čistejšie nalaďoval na vysoké sféry podobne, ako je tomu pri ladení rádioprijímača, ktorý musí byť naladený na rovnakú frekvenciu s vysielačom. Kým nie je naladenie dokonalé, nie je dokonalý ani príjem. Toto ladenie vykonávame naším vlastným, čistým a spravodlivým životom. To sa dá dotiahnuť až do dokonalosti, totožnej s vnímaním vyššej reality. Hovorí sa tomu osvietenie, alebo vhľad do Pravdy.

Práve o dosiahnutie tohto stavu sa vždy snažili rôzni mnísi a takzvaní „svätci“ všetkých dôb, ktorí svojim čistým a spravodlivým životom postupne ladili orgán šišinky mozgovej na príjem vnímania vyšších sfér, čím dokázali vnikať do úplne inej reality a objavovať nové svety. Nové svety a nové dimenzie, ktoré žiaľ všetkým ostatným zostávali skryté. Mnohí mnísi si napríklad z tohto dôvodu holili vlasy na hlave práve práve v oblasti epifýzy a to preto, aby bol „príjem“ čo najčistejší. Schopnosť vyciťovania a vnímania vyšších sfér má však v sebe každý z nás a vôbec si k tomu nemusí vyholiť hlavu.

Ak človek dneška neverí v Stvoriteľa a v duchovné bytie, pretože on osobne to nie je schopný vnímať, neznamená to, že táto vyššia realita neexistuje. Znamená to, že on sám nebol doteraz schopný využiť činnosť orgánu šišinky mozgovej, ktorej funkciu podviazal vlastným materialistickým svetonázorom, svojim nespravodlivým, nečistým a necnostným životom a svojim obmedzeným využívaním len a len funkcií veľkého, rozumového mozgu.

Správnu činnosť epifýzy, ako tej najjemnejšej časti mozgu možno priamo poškodiť napríklad nadmerným požívaním alkoholu a rôznych iných omamných látok a to preto, lebo v mozgu sa ako prvé poškodzujú vždy tie najjemnejšie a najcitlivejšie funkcie.

Podviazaním a znefunkčnením epifýzy, alebo dokonca jej poškodením sa človek pripravuje o poznanie ďalšieho a zásadného rozmeru bytia, čo možno pokojne prirovnať k tomu, ako keby bol slepým, alebo hluchým. Ako keby bol a v skutočnosti aj je handicapovaný. Takto handicapované materializmom, vlastným nezriadeným životom a využívaním iba veľkého, rozumového mozgu je dnes takmer celé ľudstvo, ktorému je ako nevidiacemu veľmi ťažko vysvetliť, aký nádherný, mnohoraký, farebný a pestrý je skutočný život. Súčasný materialistický svet, podobne ako nevidiaci vníma iba tmu a túto tmu považuje za jedinú realitu. A všetkých tých, ktorí sa mu snažia otvoriť brány k nádhere skutočného sveta, ktorý on nikdy nevidel, všetkých tých považuje iba za bláznov a fantastov. Chyba však spočíva iba v ľuďoch samotných, ale to si dokáže iba málokto priznať.

newest entries : 

Pa [show chain]01.08.2020
created by dzio.skcontact creatorsize : 85 188 Bgenerated in : 0.073 si'm using cookies,
if you disagree leave
themes displays : 5 272 498 xunique displays : 699 143 xip address : 3.228.10.34

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and ads
you may contribute...
by bank transfer
SK 41 1100
000 000
261 872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...
options
main pageaboutgalleryjokescitatesinteligence teststatslipkažumpaandroid versionit's your turn
searching
lipka @ facebook