move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Metóda pokus omyl potrebuje inteligenciu ;)

entries
16
shows
2 714
uniques
471
theme was created 30.08.2020 by EnaXnaY
12

11. kntsz 01.09.2020, 10:51

Ak by si vo všetkom takto postupoval, nikam by si sa nedostal, stále by si začínal od začiatku. Už tým, že človek je - ako neustále zdôrazňuješ, tak so svojimi dispozíciami, archetypmi, ktoré ho stále niekam smerujú. Existuješ s celým aparátom seba a postupne aj celej ľudskej spoločnosti. To je určujúce aj pre to, aký pokus a omyl budeš realizovať a kam ho do toho svojho či všeobecne ľudského systému plánuješ zaradiť. Takže u človeka indukciu predchádza dedukcia a aj tým sa odlišujeme od zviera...

01.09.2020, 20:44
Metóda pokus-omyl by sa dala použiť pri jednoduchších hlavolamoch ako je napríklad hra dáma. Bolo by potrebné urobiť databázu možných vývojov udalostí a štatisticky z nej vybrať možnosti, ktoré nevedú k prehrám. Pri zložitejších hlavolamoch, ako je šach, by však bola databáza príliš veľká pre bežného smrteľníka. Museli by sme vytvoriť superpočítač s UI, ktorý by nám o 7 miliárd rokov vygeneroval odpoveď 42.
Zložité problémy sa dajú riešiť dedukciou. Namiesto vytvárania databázy vytvoríme algoritmus dokonalého výberu. V prúde myšlienok potom nájdeme odpoveď na čokoľvek aj bez databázy, ktorá by zaberala tri hviezdne systémy.
as response to :
11

9. EnaXnaY 31.08.2020, 23:37

Každý pokus, ktorý vykonáme nám prináša poznanie Z toho sa buduje báza znalostí, ktorú využívame pri následných pokusoch

01.09.2020, 10:51
Ak by si vo všetkom takto postupoval, nikam by si sa nedostal, stále by si začínal od začiatku.
Už tým, že človek je - ako neustále zdôrazňuješ, tak so svojimi dispozíciami, archetypmi, ktoré ho stále niekam smerujú. Existuješ s celým aparátom seba a postupne aj celej ľudskej spoločnosti.
To je určujúce aj pre to, aký pokus a omyl budeš realizovať a kam ho do toho svojho či všeobecne ľudského systému plánuješ zaradiť.
Takže u človeka indukciu predchádza dedukcia a aj tým sa odlišujeme od zvierat.
as response to :
9

8. kntsz 31.08.2020, 23:33

Fénix nižšie dobre píše. Obyčajným pokusom a omylom by sa človek príliš ďaleko nedostal. Je to t.z.v. poznávanie indukciou. Takýmto spôsobom sa učia zvieratá..... Pre človeka je vlastné poznávanie dedukciou. A nie je to len dedukcia ku ktorej dospel za svojho života. Človek už pri svojom narodení je vyzbrojený istými archetypmi. Akýmisi vzorcami - schémami, do ktorých si to čo poznáva zaraďuje - často nevedomky - podvedome a to určuje aj jeho ďalšie konanie - poznávanie. K.R.Poper pre poznávan...

31.08.2020, 23:37
Každý pokus, ktorý vykonáme nám prináša poznanie

Z toho sa buduje báza znalostí, ktorú využívame pri následných pokusoch
as response to :
8

1. EnaXnaY 30.08.2020, 22:30

Metóda POKUS-OMYL je založená na postupnom iterovaní od zadania k cieľu A potrebuje niekoho (nie niečo), ktorý iteruje a zároveň ohodnotí, ako ďaleko je iterácia od cieľa Tak aby sa v ďalšom kroku mohol k cieľu priblížiť

31.08.2020, 23:33
Fénix nižšie dobre píše.
Obyčajným pokusom a omylom by sa človek príliš ďaleko nedostal.
Je to t.z.v. poznávanie indukciou.
Takýmto spôsobom sa učia zvieratá.....
Pre človeka je vlastné poznávanie dedukciou.
A nie je to len dedukcia ku ktorej dospel za svojho života.
Človek už pri svojom narodení je vyzbrojený istými archetypmi. Akýmisi vzorcami - schémami, do ktorých si to čo poznáva zaraďuje - často nevedomky - podvedome a to určuje aj jeho ďalšie konanie - poznávanie.
K.R.Poper pre poznávanie súcna zaviedol t.z.v tretí svet ktorý vradil medzi svet prvý a druhý.
Pre pochopenie:
- prvý svet je skutočná realita v ktorej sa nachádzame. Realita jestvujúca nezávisle na človeku, realita, ktorá človeka predchádza.
- druhý svet je to čo už sme poznali. Náš obraz o súcne (svete), ktorý si postupne vytvárame a svojim poznávaním dopĺňame aj s prípadnými neustálymi korekciami.
- tretím svetom potom sú všetky tie v počiatku archetypy, s ktorými sa rodíme a ktoré dopĺňame svojimi vedeckými hypotézami, vzorcami, schémy, pojmové systémy, dielčie paradigmata jednotlivých vedných odborov až nakoniec integrálne paradigma celého vedenia o súcne. Každý nový poznatok musí prejsť úspešne tretím svetom, inak je k ničomu.
Ak zjednoduším, tak metódou pokus a omyl môžeme úspešne dôjsť k poznaniu, len ak pri tom v maximálnej miere použijeme práve ten Popperov tretí svet. Teda ako naznačil aj Fénix. Ja to len "komplikujem" inými - možno zložitejšími resp. zovšeobecňujúcimi slovami.
Človek sa od zvierat odlišuje práve aj svojim deduktívnym poznávaním. Obyčajnou indukciou t.j. pokus a omyl by sme sa nikam nedostali a zostali by sme na úrovni zvieracej ríše.
as response to :
1
30.08.2020, 22:30
Metóda POKUS-OMYL je založená na postupnom iterovaní od zadania k cieľu

A potrebuje niekoho (nie niečo), ktorý iteruje a zároveň ohodnotí, ako ďaleko je iterácia od cieľa

Tak aby sa v ďalšom kroku mohol k cieľu priblížiť
consents: Fotón

newest entries : 

created by dzI/Osize : 77 378 Bgenerated in : 0.077 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 692 793 xunique displays : 1 111 487 xip address : 18.206.76.226

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...