move to top

Discussion Forum

new Jerusalem
sk| en
login :
if you want to discuss, you must register...registration
if you had lost your password...reset password

you are here : 

main page / other / chain

Humanisti su Don Bosco, Matka Tereza

entries
102
shows
25 931
uniques
2 030
theme was created 25.01.2019 by Skapala mačka
49

48. Nadja 27.01.2019, 19:29

čítam, že pre bezbožnosť, takže predsa len pre vieru...

27.01.2019, 19:32
Keď berieme do úvahu kontext, ako aj to, že slovom bezbožnosť sa v Písme označujú skôr skutky veľmi sa priečiace Bohu, než absencia viery, tak potom to nebolo pre vieru v takom zmysle ako to interpretuješ ty.
as response to :
48

46. Ludwig 27.01.2019, 19:18

Ja som najprv nevedel že narážaš na tieto udalosti, na dobytie kanaánskych národov. Lebo k tomu nedošlo len pre ich nevieru, ako si to popísala ty, ale pre ich bezbožné skutky. Myslel som si že to vieš a hovoríš o niečom inom, o presadzovaní viery Izraelitov na ich území. A prečo sa tým národom stalo to nešťastie sa dočítaš v 5. Mojžišovej knihe, kap 9. verše 3-5.

27.01.2019, 19:29
čítam, že pre bezbožnosť, takže predsa len pre vieru...
as response to :
46

42. Nadja 27.01.2019, 18:55

Prepáč, asi som to troška skomplikovala... snažila som sa nájsť územie kanaáncov, Izraeliti zrejme prišli niekde od Egypta, to píše aj Biblia. Pozerala som tio preto, lebo si napísal: "Trestali len tých inovercov, čo žili na ich území a odmietali sa podriadiť ich mravným zásadám, ktoré určovala ich viera." Teda už sme zistili, že na ich území Kanaánci nežili. Teda, prečo ich trestali? Oni nepatrili do ich spoločenstva...

27.01.2019, 19:18
Ja som najprv nevedel že narážaš na tieto udalosti, na dobytie kanaánskych národov. Lebo k tomu nedošlo len pre ich nevieru, ako si to popísala ty, ale pre ich bezbožné skutky. Myslel som si že to vieš a hovoríš o niečom inom, o presadzovaní viery Izraelitov na ich území. A prečo sa tým národom stalo to nešťastie sa dočítaš v 5. Mojžišovej knihe, kap 9. verše 3-5.


as response to :
42

41. Ludwig 27.01.2019, 18:25

Začína mi už unikať pointa toho o čom tu diskutujeme. Ak chápeš dobytie kanaánu ako dôsledok náboženskej neznášanlivosti Izraelitov, tak toto vysvetlenie nie je v súlade s tým čo sa môžeme dočítať v Biblii. Národy obývajúce Kanaán boli síce vojenským podrobením potrestané, avšak za svoje zločinné skutky, ktorých sa hromadne dopúšťali, nie pre odlišnú vieru. A že na tomto území POTOM Izraeliti vyžadovali aj od cudzincov určité dodržiavanie ich Zákona, to je predsa prirodzené.

27.01.2019, 18:55
Prepáč, asi som to troška skomplikovala... snažila som sa nájsť územie kanaáncov, Izraeliti zrejme prišli niekde od Egypta, to píše aj Biblia.
Pozerala som tio preto, lebo si napísal:
"Trestali len tých inovercov, čo žili na ich území a odmietali sa podriadiť ich mravným zásadám, ktoré určovala ich viera."
Teda už sme zistili, že na ich území Kanaánci nežili. Teda, prečo ich trestali? Oni nepatrili do ich spoločenstva...
as response to :
41

40. Ludwig 27.01.2019, 18:09

Takto som to predsa neformuloval, že dobytie ich územia bol trest za nedodržiavanie ich Zákona. Ty si sa v 14 vyjadrila takým spôsobom, akoby Izraeliti trestali kanaánčanov len za to, lebo neverili v ich Boha. Ja tvrdím že nič také neurobili.

27.01.2019, 18:25
Začína mi už unikať pointa toho o čom tu diskutujeme. Ak chápeš dobytie kanaánu ako dôsledok náboženskej neznášanlivosti Izraelitov, tak toto vysvetlenie nie je v súlade s tým čo sa môžeme dočítať v Biblii. Národy obývajúce Kanaán boli síce vojenským podrobením potrestané, avšak za svoje zločinné skutky, ktorých sa hromadne dopúšťali, nie pre odlišnú vieru. A že na tomto území POTOM Izraeliti vyžadovali aj od cudzincov určité dodržiavanie ich Zákona, to je predsa prirodzené.
as response to :
40

38. Nadja 27.01.2019, 17:57

Ludwig, je to dôležité, lebo ty píšeš, že územie kanaáncov bolo dobyté na príkaz Boha ako trest za to, že nedodržiavali na ich území ich zákony... Kanánci tam žili stovky rokov, semiti boli kočovné kmene, nemali svoje územie predtým... usadili sa až po dobytí kanaánu...

27.01.2019, 18:09
Takto som to predsa neformuloval, že dobytie ich územia bol trest za nedodržiavanie ich Zákona. Ty si sa v 14 vyjadrila takým spôsobom, akoby Izraeliti trestali kanaánčanov len za to, lebo neverili v ich Boha. Ja tvrdím že nič také neurobili.
as response to :
38

37. Ludwig 27.01.2019, 17:52

V čom som prekrútil históriu? Tvrdím, že Izraeliti vyžadovali dodržiavanie svojich mravných noriem na svojom území. Nie je myslím podstatné, či to územie dobili alebo získali iným spôsobom. Ja som hovoril o iných náboženských komunitách na našom území. Ak si myslíš, že máme právo zakazovať na Slovensku moslimom obriezky žien či mnohoženstvo, prečo si kritická k tomu, keď Izraeliti vyžadovali od inovercov dodržiavanie ich zákonov?

27.01.2019, 17:57
Ludwig, je to dôležité, lebo ty píšeš, že územie kanaáncov bolo dobyté na príkaz Boha ako trest za to, že nedodržiavali na ich území ich zákony... Kanánci tam žili stovky rokov, semiti boli kočovné kmene, nemali svoje územie predtým... usadili sa až po dobytí kanaánu...
as response to :
37

34. Nadja 27.01.2019, 17:39

Ludwig, ty obraciaš historiu: Izraeliti sú staroveké semitské kmene, ktoré si pod vedením Jozueho podrobili pôvodné kmene na území Kanánu okolo roku 1230 pred Kr. a vytvorili politický a náboženský zväz 12 kmeňovych štátov. Súčasne asimilovali, alebo si podrobili pôvodné obyvatelstvo, najmä príbuzných Hebrejcov ( Kananejcov a ď.). Teda ešte raz, kanaánci žili na svojom území (boli to ale mestské štáty tuším vtedy) a izraeliti ich prepadli a podrobili. https://sk.wikipedia.org/wiki/Kana%C3%A...

27.01.2019, 17:52
V čom som prekrútil históriu? Tvrdím, že Izraeliti vyžadovali dodržiavanie svojich mravných noriem na svojom území. Nie je myslím podstatné, či to územie dobili alebo získali iným spôsobom.

Ja som hovoril o iných náboženských komunitách na našom území. Ak si myslíš, že máme právo zakazovať na Slovensku moslimom obriezky žien či mnohoženstvo, prečo si kritická k tomu, keď Izraeliti vyžadovali od inovercov dodržiavanie ich zákonov?
as response to :
34

32. Ludwig 27.01.2019, 17:04

Naviac, Izraeliti netrestali okolité národy za to že neverili v ich Boha. Trestali len tých inovercov, čo žili na ich území a odmietali sa podriadiť ich mravným zásadám, ktoré určovala ich viera. To je však normálne v každej spoločnosti, aj v ateistickej. Napríklad aj za socializmu, pod vedením ateistov v KSČ, boli v našej spoločnosti stanovené isté mravné normy, nazvané socialistická morálka, a ich porušovanie bolo sankcionované.

27.01.2019, 17:39
Ludwig, ty obraciaš historiu:

Izraeliti sú staroveké semitské kmene, ktoré si pod vedením Jozueho podrobili pôvodné kmene na území Kanánu okolo roku 1230 pred Kr. a vytvorili politický a náboženský zväz 12 kmeňovych štátov. Súčasne asimilovali, alebo si podrobili pôvodné obyvatelstvo, najmä príbuzných Hebrejcov ( Kananejcov a ď.).

Teda ešte raz, kanaánci žili na svojom území (boli to ale mestské štáty tuším vtedy) a izraeliti ich prepadli a podrobili.

link

Čo sa týka druhej otázky, vlastne prvej, Naše spoločenstvo sa volá Slovensko. Tu máme súbor zákonov, ktoré musíme dodržiavať, Ale mimo tohto územia nemáme právomoc vyžadovať naše zákony, takže v moslimských krajinách je vyžadované iné správanie a my na to vp=lyv nemáme... :)
as response to :
32

31. Ludwig 27.01.2019, 16:42

Nadja, ale podla tejto logiky by potom ani naše zákonodárstvo nesmelo potrestať človeka za niečo, čo sa v jeho spoločenstve považuje za normálne. Ak mala byť pre Izraelitov nedotknuteľná viera kanaánčanov a zvyklosti z nej prameniace, potom by ani u nás nemali byť mimo zákon postavené zvyklosti iných náboženstiev, napríklad obriezka žien, mnohoženstvo, manželstvo detí a podobne. S tým súhlasíš?

27.01.2019, 17:04
Naviac, Izraeliti netrestali okolité národy za to že neverili v ich Boha. Trestali len tých inovercov, čo žili na ich území a odmietali sa podriadiť ich mravným zásadám, ktoré určovala ich viera. To je však normálne v každej spoločnosti, aj v ateistickej. Napríklad aj za socializmu, pod vedením ateistov v KSČ, boli v našej spoločnosti stanovené isté mravné normy, nazvané socialistická morálka, a ich porušovanie bolo sankcionované.
as response to :
31

14. Nadja 27.01.2019, 13:23

Ludwig, vysvetlím ti, ako to myslím: Povedzme si najprv, čo je to trest. Trest - sankcia - je postihnutie nejakým obmedzením, újmou, stratou či bolesťou, ktorým oprávnená osoba vymáha dodržiavanie mravných, spoločenských alebo právnych pravidiel daného spoločenstva. Isto so mnou budeš súhlasiť, že trest nemôže byť trestom, ak človek nevie, prečo je trestaný. Teda, to, čo nazýva sa v Biblii trestom, tieto podmienky nespĺňa. V danom spoločenstve (kanaáncov) bolo mravným zákonom a spoločenským...

27.01.2019, 16:42
Nadja, ale podla tejto logiky by potom ani naše zákonodárstvo nesmelo potrestať človeka za niečo, čo sa v jeho spoločenstve považuje za normálne. Ak mala byť pre Izraelitov nedotknuteľná viera kanaánčanov a zvyklosti z nej prameniace, potom by ani u nás nemali byť mimo zákon postavené zvyklosti iných náboženstiev, napríklad obriezka žien, mnohoženstvo, manželstvo detí a podobne. S tým súhlasíš?
as response to :
14

12. Ludwig 27.01.2019, 12:20

Za experta tautológie ma pasoval už Fotón. :) Neviem si veru predstaviť, ako by mal vyzerať dôkaz neexistencie Boha. Taký dôkaz podla mňa nemôže existovať. Môžem ale odpovedať na otázku, či by som sa snažil byť etickým aj bez viery v Boha. Odpovedám kladne, pretože som bol ateistom a mal som aj vtedy isté morálne zásady, ktorých som sa snažil pridržiavať. Moje ateistické zásady však zďaleka neboli na takej výške, ak sa tak môžem vyjadriť, ako tie čo som prijal na základe viery. Príliš nechápem...

27.01.2019, 13:23
Ludwig, vysvetlím ti, ako to myslím:
Povedzme si najprv, čo je to trest.
Trest - sankcia - je postihnutie nejakým obmedzením, újmou, stratou či bolesťou, ktorým oprávnená osoba vymáha dodržiavanie mravných, spoločenských alebo právnych pravidiel daného spoločenstva.

Isto so mnou budeš súhlasiť, že trest nemôže byť trestom, ak človek nevie, prečo je trestaný.

Teda, to, čo nazýva sa v Biblii trestom, tieto podmienky nespĺňa. V danom spoločenstve (kanaáncov) bolo mravným zákonom a spoločenským pravidlom modliť sa k iným bohom, tohto biblického vôbec nepoznali. S úplne rovnakým právom by mohli veriaci v iných bohov poslúchnut príkazy ich boha a ísť "potrestať" izraelcov, že sa neklaňajú ich bohom... :)
as response to :
12

8. Nadja 26.01.2019, 12:45

Lenže to sme sa nikam neposunuli týmto tautologickým vysvetlením :) Opýtam sa teda rovno, snažil by si sa byť etickým aj v prípade, keby si dostal dôkaz, že Boh neexistuje (a keby si tomu uveril)... Ono kradnutie je dosť jasné, ale napríklad Starý zákon jasne prikazuje zabíjať v niektorých prípadoch, a pritom odsudzuje zabíjanie, a teda sa dá vysvetlovať tak, že v záujme Boha sa zabíjať má, lebo to prikázal, a záujmy Boha sú interpretované často tak, aby vyhovovali záujmom ľudí :)

27.01.2019, 12:20
Za experta tautológie ma pasoval už Fotón. :)
Neviem si veru predstaviť, ako by mal vyzerať dôkaz neexistencie Boha. Taký dôkaz podla mňa nemôže existovať. Môžem ale odpovedať na otázku, či by som sa snažil byť etickým aj bez viery v Boha. Odpovedám kladne, pretože som bol ateistom a mal som aj vtedy isté morálne zásady, ktorých som sa snažil pridržiavať. Moje ateistické zásady však zďaleka neboli na takej výške, ak sa tak môžem vyjadriť, ako tie čo som prijal na základe viery.
Príliš nechápem čo si chcela povedať tým, že Starý zákon síce zakazoval zabíjať a pritom zabíjať v záujme Boha bolo prikazované. Aj trestný Zákon zakazuje obmedzovať slobodu človeka a pritom káže trestať zločiny odňatím slobody. O čom to má svedčiť?
as response to :
8

7. Ludwig 26.01.2019, 12:32

Ak je Boh zosobnenie všetkých cností, zosobnená Dokonalosť, Dobro, potom vlastne platí oboje. Dobrý Boh by nám nedal morálne zásady ktoré sú nesprávne, teda boli nám dané lebo sú správne a súčasne platí aj to, že sú správne preto lebo ich ustanovil Dokonalý Boh. Dúfam že som tú myšlienku sformuloval akotak zrozumiteľne....

26.01.2019, 12:45
Lenže to sme sa nikam neposunuli týmto tautologickým vysvetlením :)
Opýtam sa teda rovno, snažil by si sa byť etickým aj v prípade, keby si dostal dôkaz, že Boh neexistuje (a keby si tomu uveril)...
Ono kradnutie je dosť jasné, ale napríklad Starý zákon jasne prikazuje zabíjať v niektorých prípadoch, a pritom odsudzuje zabíjanie, a teda sa dá vysvetlovať tak, že v záujme Boha sa zabíjať má, lebo to prikázal, a záujmy Boha sú interpretované často tak, aby vyhovovali záujmom ľudí :)
as response to :
7

6. Nadja 26.01.2019, 11:49

Veľmi zaujímavá téma, ale zjavne skrýva veľké množstvo nevyriešených podotázok, napr. či je dôležitejšie to, čo (ako) konáme, alebo prečo to konáme... Podľa mňa ani kresťanstvo (resp viera v boha) ani ateizmus nie je synonymom alebo antagonizmom pre humanizmus. Museli by sme sa ale najprv dohodnúť na definícii humanizmu, lebo ich je veľa. Ktorá je správna, ak rôzne slovníky majú rôzne definície? Slová "spravidla" alebo "zväčša" neurčujú nič jednoznačne. Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie...

26.01.2019, 12:32
Ak je Boh zosobnenie všetkých cností, zosobnená Dokonalosť, Dobro, potom vlastne platí oboje. Dobrý Boh by nám nedal morálne zásady ktoré sú nesprávne, teda boli nám dané lebo sú správne a súčasne platí aj to, že sú správne preto lebo ich ustanovil Dokonalý Boh. Dúfam že som tú myšlienku sformuloval akotak zrozumiteľne....
as response to :
6

1. Skapala mačka 25.01.2019, 13:01

a podobni. Ked sa par bolsevikov nazve humanistami, to este nic neznamena. Humanizmus je krestanstvo. Prave krestanstvo prinieslo lasku k bliznym a podobne.

26.01.2019, 11:49
Veľmi zaujímavá téma, ale zjavne skrýva veľké množstvo nevyriešených podotázok, napr. či je dôležitejšie to, čo (ako) konáme, alebo prečo to konáme...

Podľa mňa ani kresťanstvo (resp viera v boha) ani ateizmus nie je synonymom alebo antagonizmom pre humanizmus. Museli by sme sa ale najprv dohodnúť na definícii humanizmu, lebo ich je veľa. Ktorá je správna, ak rôzne slovníky majú rôzne definície? Slová "spravidla" alebo "zväčša" neurčujú nič jednoznačne.

Podľa mňa by asi najlepšie rozlíšenie bolo to, že humanizmus je konanie pre blaho človeka z toho dôvodu, že je to správne, a nie preto, že to chce a nariadil Boh... K tomu som došla vtedy, keď mi veriaci povedali, že keby neexistoval boh, tak by kašlali na morálku a začali by kradnúť a čo ja viem čo... to mi príde veľmi čudné.

Takže opäť tu máme nevyriešenú otázku (pre veriacich), či morálne zásady nám dal boh preto, lebo sú správne, alebo sú správne preto, lebo nám ich dal Boh :)))

Takže, čo si myslíte vy? :) Ako to je?
as response to :
1
25.01.2019, 13:01
a podobni.
Ked sa par bolsevikov nazve humanistami, to este nic neznamena.
Humanizmus je krestanstvo. Prave krestanstvo prinieslo lasku k bliznym a podobne.

newest entries : 

created by dzI/Osize : 117 287 Bgenerated in : 0.074 si'm using cookies, if you disagree leavethemes displays : 8 126 651 xunique displays : 1 059 367 xip address : 35.173.234.169

please, support the creator

page has income only from voluntary contributors and from ads...
you may contribute...
by bank transfer
SK41 1100 0000
0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
by pay by square...
by PayPal
by Viamo
by Donater
and now look, who contributed...